درباره نشریه
ISSN:
1735-3157
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آهن و فولاد ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین ادریس
سردبیر:
دکتر حسین ادریس
مدیر اجرایی:
مهندس مرتضی صالحی
روابط عمومی:
فریدون واعظ زاده
بازرگانی و تبلیغات:
سپیده گودرزی
مسئول اشتراک:
دکتر رستمی
تلفن:
031-33932121
031-33932122
031-33932123
031-33932124
031-33932125
دورنگار:
031-33932121
031-33932122
031-33932123
031-33932124
031-33932125
سایت اختصاصی:
www.issiran.com
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پارک علم و فناوری شیخ بهایی، انجمن آهن و فولاد ایران، ، کدپستی: 8415683228
اشتراک:
تلفن:
031-33932121
031-33932122
031-33932123
031-33932124
031-33932125
پست الکترونیک:
info@issiran.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷۰