درباره نشریه
ISSN:
1735-2347
eISSN:
2476-7360
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
مدیر مسئول:
دکتر رضا اردکانیان
سردبیر:
دکتر رضا کراچیان
مدیرداخلی:
معصومه مقدسی پور
ویراستار علمی:
دکتر مرجان حسینی
صفحه آرا:
امیر روحنواز
مسئول اشتراک:
معصومه مقدسی پور
طراح و گرافیست:
کوروش قاضی مراد
تلفن:
021-88915686
دورنگار:
021-88915686
سایت اختصاصی:
www.iwrr.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین شمالی، نرسیده به زرتشت، کوچه پرویز روشن، پلاک 28، طبقه چهارم، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/30
مدیر مسئول
رضا اردکانیان
استاد
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Reza Ardakanian
Professor,
Specialist: Water Resources Management
ویراستار علمی
مرجان حسینی
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب
Marjan Hosseini
University of Tehran
Specialist: Water Resources Management
سردبیر
رضا کراچیان
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Reza Kerachian
Professor, School of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Management of water resources and environment
هیات تحریریه
سیدجمشید موسوی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Seyyed Jamshid Mousavi
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Water and Environmental Systems Management
رضا اردکانیان
استاد
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Reza Ardakanian
Professor,
Specialist: Water Resources Management
عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
دکتر غلامعباس بارانی
غلامعباس بارانی
استاد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Gholam Abbas Barani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Hydraulics
مسعود تابش
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران منابع آب، عمران- سیستمهای منابع آب
Massoud Tabesh
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering- Water resource
علی خلیلی
استاد
رشته تخصصی: هواشناسی
Ali Khalili
Professor, University of Tehran
Specialist: Climatology
شهناز دانش
دانشیار
رشته تخصصی: علوم و مهندسی محیط زیست
Shahnaz Danesh
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Environmental Science and Engineering
علیرضا سپاسخواه
استاد
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Alireza Sepaskhah
Professor, University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
حمیدرضا صفوی
استاد گروه مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت منابع آب
Hamid Reza Safavi
Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Civil Engineering- Water Resource Management
مهدی ضرغامی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Mahdi Zarghami
Professor, University of Tabriz
Specialist: Water Resources Management
ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
بهزاد عطایی
استاد
رشته تخصصی: مدلسازی آب زیرزمینی
Behzah Ataie Ashtiani
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Groundwater Modeling
امین علیزاده
استاد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
حسنعلی غیور
استاد
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی
Hasan Ali Ghayoor
Professor, University of Isfahan
Specialist: Natural geography
محمد کارآموز
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران - هیدرولیک و مهندسی سیستم ها
Mohamad Karamouz
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering - Hydraulics and Systems Engineering
رضا مکنون
استاد دانشکده عمران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
ویراستار انگلیسی
آزاده استادرحیمی
Azadeh Ostadrahimi
صفحه آرا
امیر روحنواز
Amir Roohnavaz
طراح و گرافیست
کوروش قاضی مراد
Korosh Ghazimorad
مدیرداخلی
معصومه مقدسی پور
Masoumeh Moghaddasipour
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۰