درباره نشریه
ISSN:
1735-2347
eISSN:
2476-7360
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
مدیر مسئول:
دکتر رضا کراچیان
سردبیر:
دکتر مهدی ضرغامی
دبیر تحریریه:
دکتر حمیدرضا صفوی
مدیر اجرایی:
دکتر آرش تقی پور زارعی
مدیرداخلی:
دکتر مرجان حسینی
ویراستار انگلیسی:
آزاده استادرحیمی
صفحه آرا:
امیر روحنواز
تلفن:
021-88915686
دورنگار:
021-88915686
سایت اختصاصی:
www.iwrr.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین شمالی، نرسیده به زرتشت، کوچه پرویز روشن، پلاک 28، طبقه چهارم، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تلفن همراه:
09141076072
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/01
مدیر مسئول
دکتر رضا کراچیان
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Reza Kerachian
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Water and Environmental Systems Management
سردبیر
دکتر مهدی ضرغامی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Mahdi Zarghami
Professor
University of Tabriz
Specialist: Water Resources Management
دبیر تحریریه
دکتر حمیدرضا صفوی
استاد گروه مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت منابع آب
Hamid Reza Safavi
Professor Department of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Civil Engineering- Water Resource Management
اعضای تحریریه
دکتر سید جمشید موسوی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Seyyed Jamshid Mousavi
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Water and Environmental Systems Management
دکتر سید موسی حسینی
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هندسی منابع آب- گرایش آب زیرزمین
Seyed Mousa Hosseini
Associate Professor Department of Animal Science, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geometrical Water Resources - Groundwater orientation
دکتر سعید حمزه
دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع آب و سنجش از دور
Saeed Hamzeh
Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Water Resources & Remote Sensing
دکتر نادر حیدری
دانشیار مدیریت بهم پیوسته منابع آب
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: مدیریت بهم پیوسته منابع آب
Nader Heydari
Associate Professor, Irrigation and Drainage
Specialist: Integrated Water Resources Management
دکتر محمد مسافری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Mosaferi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر نجمه مهجوری مجد

Najmeh Mahjouri

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصادکشاورزی
Hossein Mehrabi Basharabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Agricultural Economics
دکتر عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
دکتر غلامعباس بارانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Gholam Abbas Barani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Hydraulics
دکتر مسعود تابش
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران منابع آب، عمران- سیستمهای منابع آب
Massoud Tabesh
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Civil Engineering- Water resource
دکتر علی خلیلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی
Ali Khalili
Professor
University of Tehran
Specialist: Climatology
دکتر علیرضا سپاسخواه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Alireza Sepaskhah
Professor
University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر حمیدرضا صفوی
استاد گروه مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت منابع آب
Hamid Reza Safavi
Professor Department of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Civil Engineering- Water Resource Management
دکتر رضا کراچیان
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Reza Kerachian
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Water and Environmental Systems Management
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
دکتر بهزاد عطایی آشتیانی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدلسازی آب زیرزمینی
Behzah Ataie Ashtiani
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Groundwater Modeling
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
دکتر محمد کارآموز
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران - هیدرولیک و مهندسی سیستم ها
Mohamad Karamouz
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering - Hydraulics and Systems Engineering
دکتر رضا مکنون
استاد دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor Faculty of Civil Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
ویراستار انگلیسی
آزاده استادرحیمی

Azadeh Ostadrahimi

صفحه آرا
امیر روحنواز

Amir Roohnavaz

مدیر اجرایی
دکتر آرش تقی پور زارعی

Arash Taghipour Zarei

مدیرداخلی
دکتر مرجان حسینی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب
Marjan Hosseini

University of Tehran
Specialist: Water Resources Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۷