درباره نشریه
eISSN:
2645-4477
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن آبخیزداری ایران
مدیر مسئول:
عبدالرسول تلوری
سردبیر:
دکتر عطاالله کاویان
کارشناس:
دکتر مهین کله هویی
تلفن:
026-32253408
سایت اختصاصی:
www.wmji.ir
نشانی:
کرج، بلوار شهید دکتر مصطفی چمران، دانشکده منابع طبیعی تهران، انجمن آبخیزداری ایران، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4314-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/01
مدیر مسئول
عبدالرسول تلوری
دانشیار عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
Abdolrasoul Telvari
Associate Professor, Civil Engineering
Ahvaz Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر عطاالله کاویان
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ataollah Kavian
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Watershed Management
اعضای تحریریه
دکتر اباذر اسمعلی عوری
استاد رشته آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: آبخیزداری
Abazar Esmali Ouri
Professor, Department of Range and Watershed Management
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر زینب جعفریان جلودار
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Zeynab Jafarian Jelodar
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر علی طالبی
استاد هیدرولوژی (آبخیزداری)
دانشگاه یزد
Ali Talebi
Professor, Hydrology (watershed management)
University of Yazd
دکتر علی اکبر نظری سامانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و رسوب - ژئومرفولوژی
Ali Akbar Nazari Samani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Erosion and sedimentation - Geomorphology
دکتر محمود عرب خدری
استاد آبخیزداری، گروه حفاظت آب و خاک
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mahmood Arabkhedri
Professor, Water and soil conservation
دکتر عطاالله کاویان
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ataollah Kavian
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Watershed Management
کارشناس
دکتر مهین کله هویی
دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
دانشگاه تربیت مدرس
Mahin Kalehhouei
.Ph.D, Watershed Management Sciences and Engineering
Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۱