درباره نشریه
ISSN:
1735-3238
eISSN:
2476-6038
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر مصلح فسایی
سردبیر:
دکتر فرشته نباتی
مدیرداخلی:
مریم پرویزی
صفحه آرا:
سعیده فرخنده
صفحه آرا:
سعیده فرخنده
سایت اختصاصی:
wph.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، گروه فلسفه، دفتر فصلنامه حکمت و فلسفه
اشتراک:
پست الکترونیک:
hekmatvafalsafeh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/09
مدیر مسئول
علی اصغر مصلح فسایی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Asghar Mosleh Fasaee
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
سردبیر
فرشته نباتی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Fereshteh Nabati
assiatant professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
هیات تحریریه
احمدعلی حیدری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Ali Heydari
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
غلامرضا زکیانی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه، منطق
Gholamreza Zakyani
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Logic
شهین اعوانی
دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه
Shahin Awani
Associate Professor of Wisdom and Philosophy Research Institute of Iran,
Specialist: philosophy
مهدی دهباشی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mehdi Dehbashi
The professor., University of Isfahan
Specialist: Western philosophy
هانس کوچلر
استاد
رشته تخصصی: فلسفه
Hans Koechler
Specialist: Philosophy
علی اصغر مصلح فسایی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Asghar Mosleh Fasaee
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
ارنست ولف گیزو
استاد
رشته تخصصی: فلسفه
Ernest Wolfgazo
The professor,
Specialist: Philosophy
یحیی یثربی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
ویراستارفارسی
مریم پرویزی
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Maryam Parvizi
Masters, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
ویراستار انگلیسی
محمدجواد محمدی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohammad javad Mohammadi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: teaching English
صفحه آرا
سعیده فرخنده
دانشگاه علامه طباطبایی
Allameh Tabataba'i University
مدیرداخلی
مریم پرویزی
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Maryam Parvizi
Masters, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۱