درباره نشریه
ISSN:
1735-3238
eISSN:
2476-6038
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر مصلح فسایی
سردبیر:
دکتر احمدعلی حیدری
مدیرداخلی:
مریم پرویزی
صفحه آرا:
سعیده فرخنده
سایت اختصاصی:
wph.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، گروه فلسفه، دفتر فصلنامه حکمت و فلسفه
اشتراک:
پست الکترونیک:
hekmatvafalsafeh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/14
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر مصلح فسایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Asghar Mosleh

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر احمدعلی حیدری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Ali Heydari

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر احمدعلی حیدری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Ali Heydari

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر غلامرضا زکیانی
دانشیار فلسفه، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی،
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه، منطق
Gholamreza Zakyani
Associate Professor, philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Logic
دکتر شهین اعوانی
دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه
Shahin Awani
Associate Professor of Wisdom and Philosophy Research Institute of Iran
Specialist: philosophy
دکتر مهدی دهباشی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mehdi Dehbashi
The professor.
University of Isfahan
Specialist: Western philosophy
Hans Koechler

Specialist: Philosophy
دکتر علی اصغر مصلح فسایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Asghar Mosleh

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
Ernest Wolfgazo
The professor
Specialist: Philosophy
دکتر یحیی یثربی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
ویراستارفارسی
مریم پرویزی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Maryam Parvizi
Masters
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
ویراستار انگلیسی
محمدجواد محمدی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohammad javad Mohammadi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: teaching English
مدیرداخلی
مریم پرویزی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Maryam Parvizi
Masters
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۱