درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن سنگ ایران
مدیر مسئول:
اکبر لرپری زنگنه
سردبیر:
اکبر لرپری زنگنه
روابط عمومی:
حامد زرین
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سهیلا حیدری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
آرش ترنج
تاریخ به‌روزآوری: 1391/11/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۰