درباره نشریه
ISSN:
2476-6666
eISSN:
2476-6593
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی زنبور عسل ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی محرمی
سردبیر:
دکتر صدیقه نبیان
دبیراجرایی:
دکتر شبنم پری چهره
تلفن:
026-34464219
سایت اختصاصی:
hbsj.areo.ir
نشانی:
کرج، سه راه رجایی شهر، روبروی دهقان ویلای اول، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش زنبورعسل
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/21
مدیر مسئول
دکتر مجتبی محرمی
استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: بهداشت وبیماریهای زنبور عسل
Mojtaba Moharrami
Assistant Professor, Razi vaccine & serum research institute
سردبیر
دکتر صدیقه نبیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری های زنبورعسل
Sedigheh Nabian
Associate Professor
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین طهماسبی
استاد موسسه تحقیقات علوم دامی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Gholam Hossein Tahmasebi
Professor of Animal Science Research Institute
Specialist: Animal Sciences Research Institute
دکتر رحیم عبادی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Rahim Ebadi
Professor
Isfahan University of Technology
دکتر محمد عراقی
استادیار
Mohammad Eraghi
Assistant professor
دکتر صدیقه نبیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری های زنبورعسل
Sedigheh Nabian
Associate Professor
University of Tehran
دکتر حسن نظریان
دانشیار
Hasan Nazarian
Associate Professor
دکتر غلامعلی نهضتی
استادیار
رشته تخصصی: زنبورعسل
Gholmali Nehzati
Assistant Professor
دکتر مجتبی محرمی
استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: بهداشت وبیماریهای زنبور عسل
Mojtaba Moharrami
Assistant Professor, Razi vaccine & serum research institute
دکتر عباس میراب زاده
استادیار پژوهشی سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
Abass Mirabzadeh
Assistant Professor, Research Organization of Iranian Industrial Scientific Research
دبیراجرایی
دکتر شبنم پری چهره

Shabnam Parihehreh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷