درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
این نشریه تا سال 1392 با نام ماهنامه صنعت یاقوت منتشر شده است
صاحب امتیاز:
مهندس احمد طبقچی
مدیر مسئول:
مهندس احمد طبقچی
تلفن:
031-32655679
031-32659263
دورنگار:
031-32655679
031-32659263
نشانی:
اصفهان، خیابان نشاط، ساختمان مهر، طبقه 2، واحد 4 و 6
اصفهان، تهران،میدان هفت تیر،کوچه شهید حسن پشت مشهدی، پلاک 3 3 ،طبقه دوم، واحد 5 ،شماره تماس 88861295
صندوق پستی:
514-81465
روابط عمومی:
تلفن:
031-32655679
031-32659263
تاریخ به‌روزآوری: 1397/02/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۴