درباره نشریه
ISSN:
2383-1197
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید سلطانیان زاده
سردبیر:
دکتر احسان الله کبیر
مدیر اجرایی:
کاوه کنگرلو
سایت اختصاصی:
jmvip.sinaweb.net
نشانی:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه دوم، دبیرخانه انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/23
مدیر مسئول
حمید سلطانیان زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanianzadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
سردبیر
احسان الله کبیر
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بازشناسی الگو
Ehsanollah Kabir
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Pattern recognition
هیات تحریریه
حمید ابریشمی مقدم
استاد کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Hamid Abrishami Moghadam
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
منصور جم زاد
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ماشین بینایی
Mansour Jam Zad
Associate Professor, Faculty of Computer Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Vision machine
غلامعلی حسین زاده
دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Gholam Ali Hossein Zadeh
Associate Professor, School of Electrical and Computer, University of Tehran
Specialist: Biomedical Engineering
علیرضا ذوالقدر اصلی
دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پردازش سیگنال
Ali Reza Zolghadr Asli
Associate Professor, School of Electrical and Computer, University of Shirazu
Specialist: signal processing
سیدکمال الدین ستاره دان
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Seyed Kamaledin Setareh Dan
Associate Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: Bioelectric
محمدباقر شمس الهی
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Mohammad Bagher Shamsollahi
Professor, Department of electrical engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
رضا صفابخش
استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بینایی ماشین، هوش محاسباتی
Reza Safa Bakhsh
Professor, Faculty of Computer Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Machine vision, Computational intelligence
محمود فتحی
استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدلسازی سخت افزار، بینایی ماشین
Mahmood Fathi
Professor, Faculty of Computer Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Hardware Modeling, Machine Vision
محمدعلی قنبری
رشته تخصصی: کدینگ ویدئو
Mohammad Ali Ghanbari
Specialist: Video coding
بابک نجار اعرابی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل، ماشین بینایی
Babak Najjar Arabi
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: electrical control engineering, Vision machine
حسین نظام آبادی پور
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هوش محاسباتی، الگوریتم های تکاملی، بازشناسی الگو
Hossein Nezam Abadi Pour
Professor, Department of Electrical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Computational Intelligence, Evolutionary algorithms, pattern recognition
مدیر اجرایی
کاوه کنگرلو
کاوه کنگرلو
Kaveh Kan Gar Loo
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۴