درباره نشریه
ISSN:
2383-1197
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید سلطانیان زاده
سردبیر:
دکتر احسان الله کبیر
مدیر اجرایی:
کاوه کنگرلو
سایت اختصاصی:
jmvip.sinaweb.net
نشانی:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه دوم، دبیرخانه انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/01
مدیر مسئول
دکتر حمید سلطانیان زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanian Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
سردبیر
دکتر احسان الله کبیر
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بازشناسی الگو
Ehsanollah Kabir
Professor, Electrical and Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Pattern recognition
اعضای تحریریه
دکتر حمید ابریشمی مقدم
استاد کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Hamid Abrishami Moghadam
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
دکتر منصور جم زاد
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ماشین بینایی
Mansour Jam Zad
Associate Professor Faculty of Computer Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Vision machine
دکتر غلامعلی حسین زاده
دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Gholam Ali Hossein Zadeh
Associate Professor School of Electrical and Computer
University of Tehran
Specialist: Biomedical Engineering
دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی
دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پردازش سیگنال
Ali Reza Zolghadr Asli
Associate Professor School of Electrical and Computer
University of Shirazu
Specialist: signal processing
دکتر سید کمال الدین ستاره دان
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Seyed Kamaledin Setareh Dan
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Bioelectric
دکتر محمدباقر شمس الهی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Mohammad Bagher Shamsollahi
Professor Department of electrical engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
دکتر رضا صفابخش
استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بینایی ماشین، هوش محاسباتی
Reza Safa Bakhsh
Professor Faculty of Computer Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Machine vision, Computational intelligence
محمود فتحی
استاد مهندسی کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mahmood Fathy
Professor, Computer Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر محمدعلی قنبری

رشته تخصصی: کدینگ ویدئو
Mohammad Ali Ghanbari

Specialist: Video coding
دکتر بابک نجار اعرابی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل، ماشین بینایی
Babak Najjar Arabi
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: electrical control engineering, Vision machine
دکتر حسین نظام آبادی پور
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هوش محاسباتی، الگوریتم های تکاملی، بازشناسی الگو
Hossein Nezam Abadi Pour
Professor Department of Electrical Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Computational Intelligence, Evolutionary algorithms, pattern recognition
مدیر اجرایی
کاوه کنگرلو
کاوه کنگرلو

Kaveh Kan Gar Loo

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۳