درباره نشریه
ISSN:
2476-7220
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین روح الامینی
سردبیر:
دکتر کیومرث اشتریان
مدیر اجرایی:
نجم الدین یزدی
مدیرداخلی:
نینا شاددلی
ویراستار فارسی:
مهناز مقدسی
تلفن:
021-66065139 ، داخلی: 115
سایت اختصاصی:
stpl.ristip.sharif.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب اله، خیابان شهید قاسمی، کوچه تیموری، بن بست گوهر، شماره 2، واحد6، ، کدپستی: 1459986131
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/11
مدیر مسئول
دکتر عبدالحسین روح الامینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی - فارماسیوتیکس
Abdolhosein Rouholamini
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy - Pharmaceuticals
سردبیر
دکتر کیومرث اشتریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی
Kiumarth Ashtarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science, Public policy
اعضای تحریریه
دکتر سید سپهر قاضی نوری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Sepehr Ghazinoory
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد تمام علوم سباسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Full Professor, Political science
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر حسین سالار آملی
استاد
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Hosein Salaramoli
Professor
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر عباس ملکی
استاد تمام دانشکده مهندسی انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سیاستگذاری انرژی، امنیت انرژی، اقتصاد انرژی و محیط زیست، سیاست خارجی
Abbas Maleki
Full Professor, Department of Energy Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Energy Policy, Energy Security, Energy and Environment Economics, Foreign Policy
دکتر مهدی ضرغامی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Mahdi Zarghami
Professor
University of Tabriz
Specialist: Water Resources Management
دکتر محمدتقی عیسایی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammadtaghi Isaei
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر محمدحسین رحمتی

دکتر کیومرث اشتریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی
Kiumarth Ashtarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science, Public policy
ویراستار فارسی
مهناز مقدسی

Mahnaz Moghaddasi

مدیر اجرایی
نجم الدین یزدی

مدیرداخلی
نینا شاددلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۵