درباره نشریه
ISSN:
2476-4531
eISSN:
2676-4369
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عبدالمجید لیاقت
سردبیر:
دکتر حسین دهقانی سانیچ
مدیرداخلی:
دکتر پریسا شاهین رخسار
سایت اختصاصی:
wmaj.iaid.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم
صندوق پستی:
4117-11365
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/16
مدیر مسئول
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
سردبیر
دکتر حسین دهقانی سانیچ
دانشیار
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Dehghanisanij
Associate Professor
Specialist: Irrigation and Drainage
اعضای تحریریه
حجت الاسلام حسین ابراهیمی
حجت الاسلام حسین ابراهیمی

دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک
دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: آبیاری. موسسه تحقیقات خاک و آب
Niaz Ali Ebrahimi Pak
Associate Professor of Soil and Water Research Institute
Specialist: wATERING systems. Soil and Water Research Institute
دکتر حسین انصاری
استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
Hossein Ansari
Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
سید محمودرضا بهبهانی
سید محمودرضا بهبهانی

موسی حسام
موسی حسام

دکتر حسین دهقانی سانیچ
دانشیار
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Dehghanisanij
Associate Professor
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر حسین شریفان
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Hossein Sharifan
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران-هیدرولوژی و منابع آب
Abolfazl Mosaedi
Professor, Water Science and Engineering Department
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering-Hydrology and Water Resources Engineering
مجید وظیفه دوست
مجید وظیفه دوست

مدیرداخلی
دکتر پریسا شاهین رخسار
استادیار آبیاری و زهکشی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
Parisa Shahinrokhsar
Assistant Professor, Agriculture Engineering Research Dept
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰