درباره نشریه
ISSN:
1735-1448
eISSN:
2228-7469
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری
سردبیر:
دکتر محمود رفیعیان
مدیر اجرایی:
الهام مردان پور شهرکردی
تلفن:
038-33349509
دورنگار:
038-33349509
سایت اختصاصی:
j.skums.ac.ir
نشانی:
شهرکرد، بلوار کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی معاونت پژوهشی، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
صندوق پستی:
137-88155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/22
مدیر مسئول
دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری
استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: بیوشیمی، phd ژنتیک انسانی
Morteza Hashemzadeh Chaleshtari
Professor, Cellular and Molecular Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry, human genetics phd
سردبیر
دکتر محمود رفیعیان
استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Rafieian
Professor, Department of Pharmacology, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, Medical Plants
هیات تحریریه
دکتر اکبر بهداد
دکتر اکبر بهداد
استاد علوم پزشکی شهرکر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Akbar Behdad
Professor, Department of Surgery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سلیمان خیری
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: متخصص آمار
Soleiman Kheiri
Associate Professor, School of Health, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistician
دکتر علی کریمی آخورمه
دانشیار مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناس
Ali Karimi Akhormeh
Associate Professor, Cardiovascular Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Virologist
دکتر معصومه دل آرام
استادیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Masoumeh Del Aram
Assistant Professor, Department of Microbiology, Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر محمود رفیعیان
استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Rafieian
Professor, Department of Pharmacology, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, Medical Plants
دکتر بهنام زمانزاد
دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Behnam Zaman Zad
Associate Professor, Department of Microbiology, Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر جعفر مهوری
دانشیار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Jafar Mahvari
Associate Professor, The Neurology Department, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حمید نصری
استاد گروه نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hamid Nasri
Professor, Nephrology group, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری
استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: بیوشیمی، phd ژنتیک انسانی
Morteza Hashemzadeh Chaleshtari
Professor, Cellular and Molecular Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry, human genetics phd
ویراستارفارسی
محبوبه صالحیان
محبوبه صالحیان
ویراستار انگلیسی
سیده نسترن رضوی
سیده نسترن رضوی
مدیر اجرایی
الهام مردان پور شهرکردی
الهام مردان پور شهرکردی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰۷