درباره نشریه
eISSN:
2717-0071
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری
سردبیر:
دکتر اسفندیار حیدریان
تلفن:
038-33349509
دورنگار:
038-33349509
سایت اختصاصی:
j.skums.ac.ir
نشانی:
شهرکرد، بلوار کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی معاونت پژوهشی، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
صندوق پستی:
137-88155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/20
مدیر مسئول
دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری
استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: بیوشیمی، phd ژنتیک انسانی
Morteza Hashemzadeh Chaleshtari
Professor Cellular and Molecular Research Center
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry, human genetics phd
سردبیر
دکتر اسفندیار حیدریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Esfandiar Heidarian
professor Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences Clinical Biochemistry Research Center Basic Health Sciences Institute
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
اعضای تحریریه
دکتر صمد ندری
دکتر صمد ندری

Samad Nadri

دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
Catherine Mary Turner Sherwin
Catherine Mary Turner Sherwin

دکتر محمد سعید حیدرنژاد
دانشیار گروه زیست شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mohammad Saeed Heydar Nejad
Associate Professor Department of Biology
Shahrekord University of Medical Sciences
طیبه آرتیمانی
طیبه آرتیمانی

Tayebeh Artimani

دکتر عباس دهقان
استادیار گروه داخلی- قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند
رشته تخصصی: قلب و عروق
Abbas Dehghan
Assistant Professor
Specialist: Cardiovascular
دکتر حمید جعفرزاده باکویی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Hamid Jafar Zadeh
Associate Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر سلیمان خیری
استاد تمام دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: متخصص آمار
Soleiman Kheiri
Professor School of Health
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistician
دکتر محمود رفیعیان
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Rafieian
Professor Department of Pharmacology
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, Medical Plants
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵۲