درباره نشریه
ISSN:
1735-7497
eISSN:
2008-2746
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن اندودانتیست های ایران
مدیر مسئول:
دکتر سعید عسگری
سردبیر:
دکتر محمدجعفر اقبال
مدیر اجرایی:
ژیلا عزیززاده
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن:
021-26802920
دورنگار:
021-26802920
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/iej
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی
صندوق پستی:
6357-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/03
مدیر مسئول
دکتر سعید عسگری
دکتر سعید عسگری
استاد تحقیقات اندودنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Saeed Asgary
Professor, Endodontic Research, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
سردبیر
دکتر محمدجعفر اقبال
استاد گروه اندودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Jafar Eghbal
Professor, Endodontic, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
هیات تحریریه
Josette Camilleri
Josette Camilleri
Associate Professor,
Gustavo De Deus
Gustavo De Deus
Professor,
Specialist: Endodontics
دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان
استاد گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Alireza Akbarzadeh Baghban
Professor, Department of Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سعید عسگری
دکتر سعید عسگری
استاد تحقیقات اندودنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Saeed Asgary
Professor, Endodontic Research, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر محمدجعفر اقبال
استاد گروه اندودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Jafar Eghbal
Professor, Endodontic, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر جمیله قدوسی
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Jamileh Ghoddusi
Professor, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر عباسعلی خادمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Abbasali Khademi
Professor, Faculty of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر اکبر خیاط
استاد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Akbar Khayat
Professor, University of British Colombia, CANADA,
Specialist: Endodontics
پروفسور صادق نمازی خواه
استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی - آمریکا
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Mohammad Sadegh Namazikhah
Professor, Dept of Endodontics of Southern California, U.S.A,
Specialist: Endodontics
دکتر مسعود پریرخ
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Masoud Pari Rokh
Professor, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
پروفسور کامران صفوی
پروفسور کامران صفوی
استاد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Kamran Safavi
Professor,
Specialist: Endodontics
دکتر شاهرخ شباهنگ
دانشیار
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Shahrokh Shabahang
Associate Professor,
Specialist: Endodontics
دکتر محمود ترابی نژاد
استاد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Mahmoud Torabinejad
Professor,
Specialist: Endodontics
مدیر اجرایی
ژیلا عزیززاده
ژیلا عزیززاده
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jila Azizzade
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۲