درباره نشریه
ISSN:
1735-434X
eISSN:
2423-4222
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر منصور علی آبادیان
سردبیر:
دکتر امید میرشمسی
مدیر اجرایی:
دکتر امید میرشمسی
تلفن:
051-38762019
051-38805517
دورنگار:
051-38762019
051-38805517
سایت اختصاصی:
ijab.um.ac.ir
صندوق پستی:
1436-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/10
مدیر مسئول
دکتر منصور علی آبادیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Mansoor Aliabadian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic animal
سردبیر
دکتر امید میرشمسی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Omid Mirshamsi
Associate Professor Department of Biolog
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Department of Biolog
اعضای تحریریه
دکتر منصور علی آبادیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Mansoor Aliabadian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic animal
Jean-Pierre Hugot
Jean-Pierre Hugot

دکتر بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست دریا
Bahram Hasanzadeh Kiabi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sea life
دکتر معصومه ملک

دانشگاه تهران
Massoumeh Malek

University of Tehran
دکتر امید میرشمسی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Omid Mirshamsi
Associate Professor Department of Biolog
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Department of Biolog
دکتر علی مقیمی
استاد تمام فیزیولوژی و علوم اعصاب، زیست شناسی، علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
Ali Moghimi
Full Professor, Physiology (Neurophysiology), Biology, Science
Ferdowsi University of Mashhad
Vincent Nijman

Lorenzo Prendini
Lorenzo Prendini

اسکندر رستگار پویانی
استاد زیست شناسی
دانشگاه حکیم سبزواری
Eskandar Rastegar Pouyani
Professor, Biology
Hakim Sabzevari University
نصرالله رستگار پویانی

دکتر علیرضا صبوری
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنه شناسی
Ali Reza Saboori
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Toothpaste
دکتر علیرضا ساری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیستماتیک جانوری
Alireza Sari
Professor
University of Tehran
Specialist: Animal biosystematics
دکتر فرشته قاسم زاده

دکتر  کرمی
دکتر کرمی

دکتر اصغر رستگار
استاد
Asghar Rastegar
Professor , Yale University of Medical Sciences, Yale, USA
Specialist: Medicine
مدیر اجرایی
دکتر امید میرشمسی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Omid Mirshamsi
Associate Professor Department of Biolog
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Department of Biolog
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۲