درباره نشریه
ISSN:
1735-434X
eISSN:
2423-4222
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر منصور علی آبادیان
سردبیر:
دکتر امید میرشمسی
مدیر اجرایی:
دکتر امید میرشمسی
تلفن:
051-38762019
051-38805517
دورنگار:
051-38762019
051-38805517
سایت اختصاصی:
ijab.um.ac.ir
صندوق پستی:
1436-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/02
مدیر مسئول
دکتر منصور علی آبادیان
دکتر منصور علی آبادیان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Mansoor Aliabadian
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic animal
سردبیر
دکتر امید میرشمسی
دکتر امید میرشمسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Omid Mirshamsi
Department of Biolog, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Department of Biolog
هیات تحریریه
دکتر منصور علی آبادیان
دکتر منصور علی آبادیان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Mansoor Aliabadian
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic animal
دکتر  اندرسون
دکتر اندرسون
دکتر  بیلتون
دکتر بیلتون
دکتر  کواد
دکتر کواد
B Coad
دکتر  اسماعیلی
دکتر اسماعیلی
دکتر وحید زارعی
دکتر وحید زارعی
دکتر قاسم زاده
دکتر قاسم زاده
دکتر حسن زاده
دکتر حسن زاده
دکتر  هوگت
دکتر هوگت
دکتر  کرمی
دکتر کرمی
دکتر  ملک
دکتر ملک
دکتر  مشکور
دکتر مشکور
دکتر  مدرس
دکتر مدرس
دکتر اصغر رستگار
استاد
Asghar Rastegar
Professor, , Yale University of Medical Sciences, Yale, USA,
Specialist: Medicine
دکتر  ساری
دکتر ساری
مدیر اجرایی
دکتر امید میرشمسی
دکتر امید میرشمسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Omid Mirshamsi
Department of Biolog, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Department of Biolog
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳