درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی
مدیر مسئول:
محمود صلاحی احمدآبادی
سردبیر:
حسین بروجردی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
علیرضا قدوسی
مسئول اشتراک:
جناب رودی
سایت اختصاصی:
www.freezones.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1388/08/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۰