درباره نشریه
ISSN:
2008-191X
eISSN:
2676-4520
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین ولی وندزمانی
سردبیر:
دکتر فرهاد جاویدراد
مدیر اجرایی:
دکتر محمدتقی پرتوی
مدیرداخلی:
علیرضا میرجمهری
ویراستار علمی:
دکتر بهنام گلشاهی
کارشناس:
دکتر بهنام گلشاهی
تلفن:
021-66414191
دورنگار:
021-66414191
سایت اختصاصی:
www.qjmst.ir
نشانی:
تهران، میدان حر، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/27
مدیر مسئول
دکتر حسین ولی وندزمانی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Hosein Valivand Zamani
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
سردبیر
دکتر فرهاد جاویدراد
استاد
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor
Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
اعضای تحریریه
دکتر محمد اکرمی نیا
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Mohammad Akraminia
Assistant Professor
Specialist: Strategic Management
دکتر محمدرضا خراشادی زاده
استادیار
دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: ریاضی
Mohammad Reza Khorashadizadeh
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Math
دکتر محمدحسین دادرس
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Mohammad Hosein Dadras
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر پرویز دباغی
استادیار
رشته تخصصی: دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
Parviz Dabaghi
Assistant professor
Specialist: Clinical Psychology
دکتر ناصر شهلایی
دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Associate professor of command and staff of AJA
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر ناصر عباس زاده
دانشیار
دانشگاه افسری امام علی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Naser Abbaszadeh
Associate Professor
Specialist: Education Management
دکتر حمید کریمی
استادیار
دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی نظامی
Hamid Karimi
Assistant Professor
Specialist: Military Strategic Management
دکتر ناصر گودرزی
عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Naser Goodarzi
Faculty member
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Psychology
ویراستار انگلیسی
علیرضا میرجمهری

رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Reza Mirjomehri

Specialist: teaching English
ویراستار علمی
دکتر بهنام گلشاهی

رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Behnam Golshahi

Specialist: Human resources management
مدیر اجرایی
دکتر محمدتقی پرتوی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mohammad Taghi Partovi

University of Tehran
Specialist: Operations Research
مدیرداخلی
علیرضا میرجمهری

رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Reza Mirjomehri

Specialist: teaching English
کارشناس
دکتر بهنام گلشاهی

رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Behnam Golshahi

Specialist: Human resources management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۸