درباره نشریه
ISSN:
2008-191X
eISSN:
2676-4520
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین ولی وندزمانی
سردبیر:
دکتر فرهاد جاویدراد
مدیر اجرایی:
دکتر محمدتقی پرتوی
مدیرداخلی:
علیرضا میرجمهری
ویراستار انگلیسی:
علیرضا میرجمهری
ویراستار علمی:
دکتر بهنام گلشاهی
کارشناس:
دکتر بهنام گلشاهی
تلفن:
021-66414191
دورنگار:
021-66414191
سایت اختصاصی:
www.qjmst.ir
نشانی:
تهران، میدان حر، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر حسین ولی وندزمانی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Hosein Valivand Zamani
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
سردبیر
دکتر فرهاد جاویدراد
استاد
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
اعضای تحریریه
دکتر محمد اکرمی نیا
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Mohammad Akraminia
Assistant Professor
Specialist: Strategic Management
دکتر محمدرضا خراشادی زاده
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: ریاضی
Mohammad Reza Khorashadizadeh
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Math
دکتر محمدحسین دادرس
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Mohammad Hosein Dadras
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر پرویز دباغی
استادیار
رشته تخصصی: دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
Parviz Dabaghi
Assistant professor
Specialist: Clinical Psychology
دکتر ناصر شهلایی
استاد مدیریت راهبردی
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Professor, Strategic Management
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر ناصر عباس زاده
دانشیار
دانشگاه افسری امام علی (ع)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Naser Abbaszadeh
Associate Professor
Specialist: Education Management
دکتر حمید کریمی
استادیار
دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی نظامی
Hamid Karimi
Assistant Professor
Specialist: Military Strategic Management
دکتر ناصر گودرزی
عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Naser Goodarzi
Faculty member
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Psychology
ویراستار انگلیسی
علیرضا میرجمهری
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی، مدیریت آموزش، مدیریت آموزش عالی، مترجمی زبان انگلیسی، مهندسی سیستم ها
Alireza Mirjomehri
Phd Student, Higher Education Administration, Faculty of Psychology and Education
Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Educational Management, Higher Education, Systems Engineering
ویراستار علمی
دکتر بهنام گلشاهی
استادیار منابع انسانی، گروه مدیریت
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Behnam Golshahi
Assistant Professor, HRM, Management Group, AJA Command & Staff University
Specialist: Human resources management
مدیر اجرایی
دکتر محمدتقی پرتوی
استادیار تحقیق در عملیات
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mohammad Taghi Partovi
Assistant Professor, Operations Research
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
Specialist: Operations Research
مدیرداخلی
علیرضا میرجمهری
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی، مدیریت آموزش، مدیریت آموزش عالی، مترجمی زبان انگلیسی، مهندسی سیستم ها
Alireza Mirjomehri
Phd Student, Higher Education Administration, Faculty of Psychology and Education
Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Educational Management, Higher Education, Systems Engineering
کارشناس
دکتر بهنام گلشاهی
استادیار منابع انسانی، گروه مدیریت
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Behnam Golshahi
Assistant Professor, HRM, Management Group, AJA Command & Staff University
Specialist: Human resources management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۱