درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر علیشا اکیا
سردبیر:
دکتر کیقباد قدیری
مدیر اجرایی:
دکتر الهه علیزاده
تلفن:
083-34262252
دورنگار:
083-34262252
سایت اختصاصی:
sciencecradle.kums.ac.ir/journal.aspx?journalId=7
نشانی:
کرمانشاه، سرخه لیژه، بلوار پرستار، بیمارستان امام رضا (ع)
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/16
مدیر مسئول
دکتر علیشا اکیا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Alisha Akya
Associate Professor, Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology
سردبیر
دکتر کیقباد قدیری
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: فوق تخصص بیماری عفونت کودکان
Keighobad Ghadiri
Associate Professor, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric infection disease sub-specialist
ویراستار انگلیسی
دکتر امین جلیلیان
دکتر امین جلیلیان
دکتر الهه علیزاده
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elaheh Ali ZAdeh
Pharmaceutical Sciences Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر الهه علیزاده
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elaheh Ali ZAdeh
Pharmaceutical Sciences Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶