درباره نشریه
ISSN:
2008-871x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر رحیم یعقوب زاده
سردبیر:
دکتر سید سعید هاشمی
مدیرداخلی:
صدرا عمویی
ویراستار فارسی:
صدرا عمویی
تلفن:
021-66491222
021-66491136
دورنگار:
021-66491586
سایت اختصاصی:
www.istta.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 72، طبقه دوم، مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/15
مدیر مسئول
دکتر رحیم یعقوب زاده

دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: برنامه ریزی گردشگری
Rahim Yaghoobzadeh

University of Science and Culture
Specialist: Tourism planning
سردبیر
دکتر سید سعید هاشمی
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
اعضای تحریریه
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
دکتر نعمت الله فاضلی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Full Professor, Social Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
دکتر سید رضا صالحی امیری
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Seyyed Reza Salehi Amiri
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر سید سعید هاشمی
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر عیسی علیزاده
دکتر عیسی علیزاده
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
Isa Ali Zadeh
Assistant Professor
University of Science and Culture
حمید ضرغام بروجنی
دانشیار مدیریت جهانگردی- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، پژوهش عملیاتی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی
Hamid Zargham
Associate Professor, Tourism Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Tourism Development Planning
دکتر صادق صالحی
استاد گروه جامعه شناسی توسعه
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی محیط زیست
Sadegh Salehi
Professor, Department of Development Sociology
University of Mazandaran
Specialist: Sociology of Environment
دکتر منوچهر جهانیان
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیای گردشگری
Manouchehr Jahanian
Assistant Professor
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Geography
دکتر علی اکبر هاشمی راد
دکتر علی اکبر هاشمی راد
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
Ali Akbar Hashemirad
Assistant Professor
University of Science and Culture
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
ویراستار فارسی
صدرا عمویی
صدرا عمویی

Sadra Amooee

مدیرداخلی
صدرا عمویی
صدرا عمویی

Sadra Amooee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۹