درباره نشریه
ISSN:
2008-871x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر رحیم یعقوب زاده
سردبیر:
دکتر سیدسعید هاشمی
مدیرداخلی:
صدرا عمویی
تلفن:
021-66491222
021-66491136
دورنگار:
021-66491222
021-66491136
سایت اختصاصی:
www.istta.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 72، طبقه دوم، مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/25
مدیر مسئول
دکتر رحیم یعقوب زاده
دکتر رحیم یعقوب زاده
دانشگاه علم و فرهنگ
Rahim Yaghoob Zadeh
University of Science and Culture
سردبیر
دکتر سیدسعید هاشمی
دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor, University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
هیات تحریریه
دکتر بهروز بادکو
دکتر بهروز بادکو
استادیار جهاددانشگاهی
Behrooz Bad Koo
Assistant Professor of Academic Affairs,
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor, University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
دکتر نعمت الله فاضلی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
دکتر سیدرضا صالحی امیری
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Seyyed Reza Salehi Amiri
Associate Professor,
دکتر سیدسعید هاشمی
دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor, University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر عیسی علیزاده
دکتر عیسی علیزاده
استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
Isa Ali Zadeh
Assistant Professor, University of Science and Culture
دکتر حمید ضرغام بروجنی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت جهانگردی
Hamid Zargham Boroujeni
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management of Operations Research, Tourism Management
دکتر صادق صالحی
استادیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی محیط زیست
Sadegh Salehi
Assistant Professor, University of Mazandaran
Specialist: Sociology of Environment
دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی
دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی
استادیار دانشگاه تهران
Gholam Heydar Ebrahim Bay Salami
Assistant Professor, University of Tehran
دکتر منوچهر جهانیان
استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیای گردشگری
Manouchehr Jahanian
Assistant Professor, University of Science and Culture
Specialist: Tourism Geography
دکتر علی اکبر هاشمی راد
دکتر علی اکبر هاشمی راد
استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
Ali Akbar Hashemi Rad
Assistant Professor, University of Science and Culture
دکتر مهدی فیض
دکتر مهدی فیض
دکتر علی حسنی
استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری
Ali Hasani
Assistant Professor, Department of Oral & Maxillofacial Surgery, University of Science and Culture
Specialist: Tourism Economics
دکتر رحیم یعقوب زاده
دکتر رحیم یعقوب زاده
دانشگاه علم و فرهنگ
Rahim Yaghoob Zadeh
University of Science and Culture
ویراستارفارسی
صدرا عمویی
صدرا عمویی
Sadra Amooee
مدیرداخلی
صدرا عمویی
صدرا عمویی
Sadra Amooee
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۱