درباره نشریه
ISSN:
2645-5919
eISSN:
2645-5927
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1373
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (کمیته تحقیقات دانشجویی)
مدیر مسئول:
دکتر عبدالله بهرامی
سردبیر:
دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
سایت اختصاصی:
nnj.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ساختمان قریشی
تلفن همراه:
09393856124
صندوق پستی:
9177948988
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/19
مدیر مسئول
دکتر عبدالله بهرامی
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی
Abdollah Bahrami
Professor Department of Internal Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
سردبیر
دکتر زهرا هادی زاده طلاساز

رشته تخصصی: بهداشت باروری
zahra Hadizadeh

اعضای تحریریه
دکتر محمود شبستری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Mahmood Shabestari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Cardiologist
دکتر محمدحسن نظافتی
دانشیار دانشکده پزشکی و بیمارستان عمومی امام رضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Hassan Nezafati
Associate Professor School of Medicine AND Imam Reza General Hospital
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر علی بهاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی داخلی
Ali Bahari
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
دکتر محمدرضا عباس زادگان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Abbas Zadegan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر حسین حسین زاده
دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hosein Hoseinzadeh
Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology Pharmacodynamy
Specialist: Pharmacologist
دکتر سیامک زارعی قنواتی
متخصص تحقیقات چشم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Siamak Zarei Ghanavati
Expert Eye Research
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر مجید غیورمبرهن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مراقبت تغذیه ای
Majid Ghayour Mobarhan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Nutrition
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۴