درباره نشریه
ISSN:
1735-708x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات هنر اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر مهناز شایسته فر
سردبیر:
دکتر مهناز شایسته فر
تلفن:
021-66176278
021-66176220
سایت اختصاصی:
www.sysislamicartjournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، پلاک 1182 ،طبقه دوم، واحد 6 ، کدپستی: 1315693517
سامانه پیام کوتاه:
30007924006762
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/19
مدیر مسئول
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنر اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
Mahnaz Shayestehfar
Associate Professor Department of Islamic Art
Tarbiat Modares University
سردبیر
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنر اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
Mahnaz Shayestehfar
Associate Professor Department of Islamic Art
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر آدل آداموا
دکتر آدل آداموا

دکتر سید ابوتراب احمدپناه
استادیار دانشکده هنر
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: گرافیک
Seyyed Abootorab Ahmadpanah
Assistant Professor art University
University of Kashan
Specialist: Graphics
دکتر صادق آیینه وند
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
دکتر برنارد اکان
دکتر برنارد اکان

حجت الاسلام دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
دکتر ساندرا اوب
دکتر ساندرا اوب

دکتر شیلا بلر
دکتر شیلا بلر

دکتر جاناتان بلوم
دکتر جاناتان بلوم

استاد علی رجبی
استاد علی رجبی
استاد دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
Ali Rajabi
Professor art University
Shahed University
دکتر زهره زرشناس
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایرانی
Zohreh Zarshenas
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Ancient languages, Iranian culture and ancient languages
دکتر محمد خزایی
استاد دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، گرافیک(هنر اسلامی)
Mohammad Khazaei
Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: video connection, Graphics (Islamic Art)
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنر اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
Mahnaz Shayestehfar
Associate Professor Department of Islamic Art
Tarbiat Modares University
دکتر کارول هلین برند
دکتر کارول هلین برند

دکتر رابرت هلین برند
دکتر رابرت هلین برند

ویراستارفارسی
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنر اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
Mahnaz Shayestehfar
Associate Professor Department of Islamic Art
Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۷