درباره نشریه
ISSN:
1735-708x
eISSN:
2676-7759
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات هنر اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر مهناز شایسته فر
سردبیر:
دکتر مهناز شایسته فر
ویراستار فارسی:
دکتر مهناز شایسته فر
تلفن:
021-66176220
021-66413849
سایت اختصاصی:
www.sysislamicartjournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، پلاک 1182 ،طبقه دوم، واحد 6 ، کدپستی: 1315693517
سامانه پیام کوتاه:
30007924006762
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنر اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
Mahnaz Shayestehfar
Associate Professor Department of Islamic Art
Tarbiat Modares University
سردبیر
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنر اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
Mahnaz Shayestehfar
Associate Professor Department of Islamic Art
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر آدل آداموا
دکتر آدل آداموا

دکتر سید ابوتراب احمدپناه
استادیار دانشکده هنر
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: گرافیک
Seyyed Abootorab Ahmadpanah
Assistant Professor art University
University of Kashan
Specialist: Graphics
دکتر صادق آیینه وند
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
دکتر برنارد اکان
دکتر برنارد اکان

دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
دکتر ساندرا اوب
دکتر ساندرا اوب

دکتر شیلا بلر
دکتر شیلا بلر

دکتر جاناتان بلوم
دکتر جاناتان بلوم

دکتر علی رجبی
دکتر علی رجبی
استاد دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
Ali Rajabi
Professor art University
Shahed University
زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی.پژوهشکده زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ایرن شناسی ، زبان و ادبیات سغدی، زبان و ادبیات اوستایی، زبان و ادبیات مانوی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی
Zohreh Zarshenas
Professor, Old and Middle Iranian Languages and Culture
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Iranian Studies, Sogdian Language & literature, Avestan Language & literature, Manichean Middle persian & Parthian Language & literature
دکتر محمد خزایی
استاد تمام گروه گرافیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khazaei
Full Professor, Graphic Design
Tarbiat Modares University
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنر اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
Mahnaz Shayestehfar
Associate Professor Department of Islamic Art
Tarbiat Modares University
دکتر کارول هلین برند
دکتر کارول هلین برند

دکتر رابرت هلین برند
دکتر رابرت هلین برند

ویراستار فارسی
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنر اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
Mahnaz Shayestehfar
Associate Professor Department of Islamic Art
Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۳