درباره نشریه
ISSN:
1735-9732
eISSN:
2783-1027
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1383
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر حبیب الله عباسی
سردبیر:
دکتر سید مرتضی میرهاشمی
مدیر اجرایی:
طاهره سادات میراحمدی
ویراستار فارسی:
زهرا صابری تبریزی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حسین بحری
تلفن:
026-34510611
سایت اختصاصی:
jls.khu.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان شهید بهشتی، حصارک، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی ، کدپستی: 358715815
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/24
مدیر مسئول
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر سید مرتضی میرهاشمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mortaza Mir Hashemi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر بهادر باقری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bahador Bagheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
فرزاد بالو

Farzad Baloo

دکتر محمد پارسانسب

دکتر محمدرضا حاجی بابایی

دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مهدی زرقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Zarghani
Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ناصرقلی سارلی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Naser Gholi Sarli
Associate Professor, Persian language and literature
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر منظر سلطانی

دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی محبتی
دانشیار
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mehdi Mohabbati
Associate Professor
University of Zanjan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مرتضی میرهاشمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mortaza Mir Hashemi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر بهمن نامور مطلق
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه و لاتین
دکتر عفت نقابی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Effat Neghabi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
زهرا صابری تبریزی
دکتری تخصصی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Saberi Tabrizi

Kharazmi University
Specialist: Persian Languge and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر حسین بحری
دکتر حسین بحری

مدیر اجرایی
طاهره سادات میراحمدی
طاهره سادات میراحمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۰