درباره نشریه
ISSN:
5540-1562
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد قره یاضی
سردبیر:
دکتر مسعود اصفهانی
مدیرداخلی:
مهندس اکرم ولیایی
تلفن:
026-32755300
دورنگار:
026-32755300
سایت اختصاصی:
www.agrobreedjournal.ir
نشانی:
کرج، جاده ماهدشت، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
صندوق پستی:
1485-31535
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/21
مدیر مسئول
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor, Iranian Institute of Agricultural Biotechnology,
Specialist: biotechnology
سردبیر
دکتر مسعود اصفهانی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی تنش ها
Masoud Esfahani
Professor, School of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Crop Physiology - Physiology of Stress
هیات تحریریه
دکتر قاسم محمدی نژاد
دانشیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ghasem Mohammadinejad
Associate Professor, Research Institute of Plant Production Technology, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر مسعود اصفهانی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی تنش ها
Masoud Esfahani
Professor, School of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Crop Physiology - Physiology of Stress
دکتر بهمن اهدایی
استاد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Bahman Ehdaie
Professor,
Specialist: Plant Breeding
دکتر حسین حیدری شریف آباد
استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hossein Heidari Sharifabad
Plant Physiology Professor of Seed and Seed Certification Research Institute..., science and research unite, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop Physiology
دکتر محمدرضا جلال کمالی
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Mohammadreza Jalal kamali
Specialist: Principal Scientic / Wheat Breeding
دکتر اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research, Weed Research Department,
Specialist: Ecophysiology of Crops
دکتر سیدعطاءالله سیادت
استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
seyyed Ataollah Seyadat
Professor, University of Agriculture and Natural Resources, Shahid Chamram University
Specialist: Agriculture and Plant Breeding
دکتر سیدیعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute,
Specialist: اصلاح نباتات
دکتر محمد عبداللهیان نوقابی
استاد پژوهشی، موسسه چغندر قند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Mohamad Abdolahian
Research Professor, Sugar Beet Institute,
Specialist: Plant Ecophysiology
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor, Iranian Institute of Agricultural Biotechnology,
Specialist: biotechnology
دکتر گودرز نجفیان
استاد، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش غلات
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Goodarz Najafian
Professor, Institute for Reproduction of Seed and Seeds, Cereal section,
Specialist: Plant Breeding
دکتر داریوش مظاهری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست گیاهی، زراعت
Daryoush Mazaheri
Professor, Faculty of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Plant Ecology, Agriculture
دکتر محمد مقدم واحد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Mohammad Moghaddam Vahed
Professor, School of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Plant Breeding
دکتر سعید وزان
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
Saeed Vazan
Associate Professor, Karaj unit, Branch, Islamic Azad University
دکتر سیدابوالحسن هاشمی دزفولی
دکتر سیدابوالحسن هاشمی دزفولی
استاد مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه ماساچوست، آمهرست، آمریکا
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Abolhasan Hashemi Dezfooli
Professor,
Specialist: فيزيولوژي گياهان زراعي
مدیرداخلی
مهندس اکرم ولیایی
مهندس اکرم ولیایی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۸