درباره نشریه
ISSN:
2008-8736
eISSN:
2476-7298
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر مسئول:
دکتر سلیمان ایران زاده
سردبیر:
دکتر سلیمان ایران زاده
مدیر اجرایی:
فریبا تقی پور
مدیرداخلی:
دکتر هوشنگ تقی زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسرین حدیدی تمجید
تلفن:
041-31966080
سایت اختصاصی:
jpm.iaut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/16
مدیر مسئول
دکتر سلیمان ایران زاده
استاد واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Soleyman Iranzadeh
Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: indestrial management
سردبیر
دکتر سلیمان ایران زاده
استاد واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Soleyman Iranzadeh
Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: indestrial management
اعضای تحریریه
دکتر مقصود امیری
استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع-مدیریت
Maghsood Amiri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial engineering, -Management
دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
دکتر مهدی خیراندیش
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Kheir Andish
Associate Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Management
بیژن عبداللهی

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Bijan Abdollahi

Kharazmi University
علی دهقان

SEVTA PUNAL

KEREM KARAULUT

دکتر ناصر میرسپاسی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Naser Mirsepasi
Professor Faculty of Management and Economics
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
دکتر رضا نجف بیگی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Najafbeygi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر احمد جعفرنژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ahmad Jafarnejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر سلیمان ایران زاده
استاد واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Soleyman Iranzadeh
Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: indestrial management
دکتر ناصر فقهی فرهمند
دانشیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Naser Feghhi Farahmand
Associate Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: indestrial management
دکتر هوشنگ تقی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Houshang Taghizadeh

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: indestrial management
دکتر محمود فیروزیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mahmood Firozeeuan
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: indestrial management
دکتر فرج اله رهنورد
استاد گروه آموزشی مدیریت دولتی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Farajollah Rahnavard
Professor, Public Administration Department
ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین حدیدی تمجید

مدیر اجرایی
فریبا تقی پور
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: روانشناسی
Fariba Taghipur
Masters
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
دکتر هوشنگ تقی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Houshang Taghizadeh

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: indestrial management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۷