درباره نشریه
ISSN:
2008-6296
eISSN:
2423-7736
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (موسسه جغرافیا)
مدیر مسئول:
دکتر مهران مقصودی
سردبیر:
دکتر فضیله دادورخانی
سردبیر:
دکتر کرامت الله زیاری
مدیرداخلی:
دکتر منصور رضاعلی
مسئول اشتراک:
دکتر منصور رضاعلی
سایت اختصاصی:
jhgr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین، ساختمان شماره 1 دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، موسسه جغرافیای دانشگاه تهران
تلفن همراه:
09124220821
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/08
مدیر مسئول
دکتر مهران مقصودی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا - ژئومورفولوژی
Mehran Maghsoudi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Geomorphology
سردبیر
دکتر فضیله دادورخانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Fazileh Dadvarkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر کرامت الله زیاری
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah zayyari
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر حسن افراخته
استاد دانشکده علوم
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hasan Afrakhteh
Professor College of Science
Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حسن کامران
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر محمدحسن ضیاء توانا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای روستایی
Hasan Zia Tavana
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Rural geography
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر علی مدرس
استاد دانشگاه کالیفرنیا امریکا
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری
Ali Modarres
Professor University of California (U.S.A)
Specialist: Geography and Urban Planning
مدیرداخلی
دکتر منصور رضاعلی
مدیر داخلی مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mansour Rezaali
Executive Manager Human Geography Research Quarterly
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۹