درباره نشریه
دوره انتشار:
دوهفته نامه
صاحب امتیاز:
عید مرادسلگی
مدیر مسئول:
عید مرادسلگی
نشانی:
تهران، بعد از میدان فرمانداری، ساختمان اکبر، واحد 4
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/09