درباره نشریه
ISSN:
1735-1901
eISSN:
2783-3054
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جامعه شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سعید معیدفر
سردبیر:
دکتر محمدجواد زاهدی
مدیرداخلی:
لیلا دارشی
تلفن:
021-88602692
دورنگار:
021-88602692
سایت اختصاصی:
jsi-isa.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران
صندوق پستی:
864-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/15
مدیر مسئول
دکتر سعید معیدفر
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Said Moidfar
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر محمدجواد زاهدی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
Mohammad Javad Zahdi
Associate Professor
Payame Noor University
اعضای تحریریه
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: sociology
دکتر سعیده گروسی

دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
علی اکبر مهدی

آسف بیات

دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: Sociology، Methodology
Mohammad Abbaszadeh
Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology, Methodology
دکتر منصوره اعظم آزاده
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansoureh Azamazadeh
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology
دکتر شهلا اعزازی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Shahla Ezazi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر فاطمه جواهری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Fatemeh Javaheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Medical Sociology
دکتر علی محمد حاضری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Mohammad Hazeri
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
مدیرداخلی
لیلا دارشی
مسئول دفتر انجمن انسان شناسی ایران
Leila Darshi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۴