درباره نشریه
ISSN:
1735-1901
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن جامعه شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سیدحسین سراج زاده
سردبیر:
دکتر فرهنگ ارشاد
مدیرداخلی:
اعظم فلاح
تلفن:
021-88602692
دورنگار:
021-88602692
سایت اختصاصی:
jsi-isa.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران
صندوق پستی:
864-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/27
مدیر مسئول
دکتر سیدحسین سراج زاده
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Hosein Serajzadeh
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: sociology
هیات تحریریه
دکتر محمدجواد زهدی
دانشیار دانشگاه پیام نور
Mohammad Javad Zohdi
Associate Professor, Payame Noor University
دکتر منصوره اعظم آزاده
دانشیار دانشگاه الزهرا
Mansoureh Azamazadeh
Associate Professor, University of Alzahra
دکتر شهلا اعزازی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
Shahla Ezazi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
دکتر غلامعباس توسلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
gholam Abbas Tavassoli
Professor, University of Tehran
دکتر فاطمه جواهری
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Fatemeh Javaheri
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Medical Sociology
دکتر مسعود چلبی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
Masoud Chalabi
Professor, Shahid Beheshti University
دکتر علی محمد حاضری
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Mohammad Hazeri
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor, Social Sciences Department, Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر سیدابراهیم فیوضات
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Foyoozat
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر محمود شارع پور
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی هویت قومی
Mahmoud Sharehpour
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Ethnic Identity
مدیرداخلی
اعظم فلاح
اعظم فلاح
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴