درباره نشریه
ISSN:
2383-1979
eISSN:
2383-1960
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین لشکری
سردبیر:
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه
مدیر اجرایی:
دکتر مینو شاددل
کارشناس:
بهناز سلمان زاده
تلفن:
021-86094475
دورنگار:
021-86094475
نشانی:
تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتماد زاده، جنب بیمارستان 501 آجا، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفتر مجله
صندوق پستی:
611-14185
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/annals-of-military-and-health-sciences-research
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین لشکری
دانشیار گروه جراحی
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mohammad Hossein Lashkari
Associate Professor Department of Surger
Specialist: Surgery
سردبیر
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Iraj Mirzaii Dizgah
Professor Department of Physiology
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Physiology
اعضای تحریریه
دکتر بنفشه درمنش
دکتر بنفشه درمنش
دانشیار گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Banafshe Dormanesh
Associate Professor Department of Pediatric
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر سید مهدی میرغضنفری
استادیار گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyed Mehdi Mirghazanfari
Assistant Professor Traditional Medicine Department, Faculty of Traditional Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر روح الله میرجانی
دکتر روح الله میرجانی
استادیار گروه ژنتیک و فناوری پیشرفته پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Ruhollah Mirjani
Assistant Professor Department of Genetics and Advanced Medical Technology
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: pharmaceutical Biotechnology
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر اکرم ابوالحسن زاده
دکتر اکرم ابوالحسن زاده

Akram Abol Hassanzadeh

دکتر ماشاالله عقیلی نژاد

Mashallah Aghilinejad
Head of Occupational Medicine Research Center, Iran University of Medical Sciences & Health Services(IUMS), Tehran-Iran
Specialist: Occupational Medicine subjects
دکتر شاهرخ ایروانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: گوارش و کبد، بیماریهای داخلی
Shahrokh Iravani
Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر محسن قاسم زاده سروش

دکتر عباس کبریایی زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی
Abbas Kebriaee Zadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد مسعود
دکتر احمد مسعود

دکتر ایرج میرزایی دیزگاه
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Iraj Mirzaii Dizgah
Professor Department of Physiology
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر کامران آزما
دکتر کامران آزما
دانشیار
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Kamran Azma
Associate Professor
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر سید جواد حسینی شکوه
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Seyyed Javad Hosseini Shokouh
Associate Professor, Infectious Diseases Research Center
AJA University Of Medical Sciences
دکتر سید یوسف حسینی
دکتر سید یوسف حسینی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
Seyed Yoosof Hosseini
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology (Kidney & Urinary Tract Surgery)
دکتر امیر نظامی اصل
دکتر امیر نظامی اصل

دکتر زهرا رضا سلطانی

دکتر مینو شاددل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Minoo Shaddel
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor Breast Cancer Research Center
دکتر پرویز دباغی
استادیار
رشته تخصصی: دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
Parviz Dabaghi
Assistant professor
Specialist: Clinical Psychology
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
دکتر  ناصح
دکتر ناصح

مدیر اجرایی
دکتر مینو شاددل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Minoo Shaddel
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
کارشناس
بهناز سلمان زاده
بهناز سلمان زاده

Behnaz Salmanzadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۷۰