درباره نشریه
ISSN:
2423-3439
eISSN:
2423-3420
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی هدایتی
سردبیر:
دکتر طاهره شکوهی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی عباس تبار
مدیر اجرایی:
دکتر مریم موذنی
با همکاری:
مرکز تحقیقات قارچ های تهاجمی و انجمن قارچ شناسی پزشکی کشور
تلفن:
011-33543781
سایت اختصاصی:
cmm.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر 18 جاده خزر آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات قارچ های تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ، کدپستی: 4847191971
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/17
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی هدایتی
استاد تمام مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی- دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Mohammad Taghi Hedayati
Full Professor, department of Medical Mycology
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
سردبیر
دکتر طاهره شکوهی
استاد تمام گروه قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی ، مرکز قارچهای تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Tahereh Shokohi
Full Professor, Medical Mycology Department, Sari Medical School, Invasive fungi research center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Mycology
اعضای تحریریه
دکتر علی زارعی محمودآبادی
استاد گروه قارچ شناسی پزشکی- دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ali Zarei Mahmoud Abadi
Professor, Medical Mycology
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سید رضا عقیلی
مرکز تحقیقات قارچ تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Seyed Reza Aghili
Invasive Fungi Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Eric Dannaoui

Arunaloke Chakrabarti

دکتر سید مجتبی سیدموسوی

Seyyed Mojtaba Seyed Mousavi

مسعود امامی
پژوهشگر فقه و حقوق
موسسه دائره المعارف فقه اسلامی
رشته تخصصی: فقه، حقوق جزا
Masoud Emami
Researcher, figh
موسسه دائره المعارف فقه اسلامی
دکتر فریده زینی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Farideh Zaini
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
دکتر پریوش کردبچه

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Pari Vash Kord Bacheh

Tehran University of Medical Sciences
دکتر ساسان رضایی
دانشکده فناوری پزشکی جدید
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Sassan Rezaie
Faculty of New Medical Technology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
دکتر حسین میرهندی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hosein Mir Hendi

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علی زارعی محمودآبادی
استاد گروه قارچ شناسی پزشکی- دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ali Zarei Mahmoud Abadi
Professor, Medical Mycology
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سید جمال هاشمی
استاد تمام قارچ شناسی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Jamal Hashemi
Full Professor, medical mycology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید امین آیت اللهی موسوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Seyyed Amin Ayatollahi Mousavi
Associate Professor School of Medicine
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycologist
دکتر حمید بدلی
مرکز تحقیقات قارچ تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Hamid Badali
Invasive Fungi Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمدباقر هاشمی

Mohammad Bagher Hashemi

دکتر محمدحسین یادگاری

دانشگاه تربیت مدرس
Mohammadhossein Yadegari

Tarbiat Modares University
دکتر کیوان پاک شیر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Keyvan Pak Shir

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مصطفی چادگانی پور

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mostafa Chadegani Pour

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر عبدالمجید فتی
استاد تمام انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای انگلی و قارچی
Abdolmajid Fata
Full Professor, Parasitology & Mycology
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Parasitic and fungal diseases
دکتر ابوالحسن کاظمی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Abolhasan Kazemi

Tabriz University of Medical Sciences
پریسا سادات بدیعی
استاد تمام قارچ شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Parisa Badiee
Full Professor, Mycologist
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رضا کچویی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Reza Kachuei

Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر علیرضا خلیلیان
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Ali Reza Khalilian
Professor Psychiatry
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سید مهدوی عمران

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyyed Mahdavi Omran

Babol University of Medical Sciences
دکتر علی میکاییلی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Ali Mikaeilii

Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر محمدجواد نجف زاده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Javad Najaf Zadeh

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی ابراهیم زاده
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Mohammad Ali Ebrahimzadeh
Professor Professor of Medicinal Chemistry
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر علیرضا رفیعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ایمونولوژی و میکروبیولوژی
Ali Reza Rafiee
Associate Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology and Microbiology
دکتر ناهید کندری
دانشیار
رشته تخصصی: میکروبشناسی
Nahid Kondori
Associate Professor
Specialist: Microbiologist
G.S de Hoog

Jacques F. Meis
Department of Medical Microbiology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Netherlands
D. Carter
University of Sydney, Australia.
Arunaloke Chakrabarti

B Hube

M Ilkit

دکتر سید مجتبی سیدموسوی

Seyyed Mojtaba Seyed Mousavi

A C Pasqualotto

مدیر اجرایی
دکتر مهدی عباس تبار
مرکز تحقیقات قارچ تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahdi Abbas Tabar
Invasive Fungi Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر مریم موذنی
مرکز تحقیقات قارچ تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Maryam Moazeni
Invasive Fungi Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۲