درباره نشریه
ISSN:
7487-1606
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین ساقی
سردبیر:
دکتر علیرضا مسلم
مدیر اجرایی:
مریم خسروجردی
مدیرداخلی:
دکتر حمیده یزدی مقدم
کارشناس:
مریم خسروجردی
تلفن:
051-44018122
سایت اختصاصی:
jsums.medsab.ac.ir
نشانی:
سبزوار، بلوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله ، کدپستی: 9617913112
دورنگار:
051-44018102
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/06
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین ساقی

Mohammad Hossien Saghi

سردبیر
دکتر علیرضا مسلم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: بیهوشی
Alireza Moslem
Associate Professor Anesthetiology
Sabzevar University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین ساقی

Mohammad Hossien Saghi

دکتر حمیده یزدی مقدم
دکتر حمیده یزدی مقدم

Hamideh Yazdimoghaddam

دکتر حبیب الله اسماعیلی
استاد آمارزیستی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکترای آمار زیستی
Habibollah Esmaily
Professor, biostatistics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر هاتف قاسمی حمیدآبادی
دکتر هاتف قاسمی حمیدآبادی

Hatef Ghasemi Hamid Abadi

دکتر احمد دلبری
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان، سالمندشناسی
Ahmad Delbari
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Health of the elderly, Elderly Science
دکتر مهدی فرزادکیا
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Farzad Kia
Professor School of Health
Iran University of Medical Sciences
دکتر عبدالرضا نوروزی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Abdolreza Norouzy
Associate Professor Department of Nutrition,
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Nutrition
دکتر مهدی مشکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mahdi Moshki
Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر حسین کارشکی
دانشیار روان شناسی تربیتی
دانشگاه فردوسی مشهد
Hossein Kareshki
Associate Professor, educational psychology
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علیرضا مسلم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: بیهوشی
Alireza Moslem
Associate Professor Anesthetiology
Sabzevar University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم شیرزاده
استاد چشم
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: چشم و فلوشیپ قرنیه و بیماری های خارج جشمی
Ebrahim Shirzadeh
Professor, ophthalmology
Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: cornea fellowship and external disease and full professor of ophthalmology
دکتر حسین نجم آبادی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر علیرضا موسوی جراحی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Alireza Mosavi Jarrahi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Epidemiology
دکتر اکبر پژهان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Akbar Pejhan
Associate Professor
Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر عباس حیدری
استاد پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heydari
Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
دکتر فروغ مرتضوی
دانشیار بهداشت باروری، مامایی، پرستاری مامایی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
Forough Mortazavi
Associate Professor, Reproductive Health
Sabzevar University of Medical Sciences
دکتر کاظم رحیمی
دانشیار
رشته تخصصی: کاردیولوژیست
Kazem Rahimi
Associate Professor
Specialist: Cardiologist
دکتر فرشته قراط
استادیار گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: دکتری تخصصی طب ایرانی
Fereshteh Ghorat
Director of the Center for Traditional Medicine Research
Specialist: I, ranian Traditional Medicine
مدیر اجرایی
مریم خسروجردی
مریم خسروجردی

مدیرداخلی
دکتر حمیده یزدی مقدم
دکتر حمیده یزدی مقدم

Hamideh Yazdimoghaddam

کارشناس
مریم خسروجردی
مریم خسروجردی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶۹