درباره نشریه
ISSN:
1606-7487
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مدیر مسئول:
دکتر کاظم حسن پور
سردبیر:
دکتر علیرضا مسلم
مدیر اجرایی:
دکتر فرنوش بخشی مقدم
مدیرداخلی:
دکتر فرشته قراط
تلفن:
051-44018370
دورنگار:
051-44018370
سایت اختصاصی:
jsums.medsab.ac.ir
نشانی:
سبزوار، کیلومتر 5 جاده تهران، جنب پلیس راه، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله دانشگاه
صندوق پستی:
319
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/29
مدیر مسئول
دکتر کاظم حسن پور
بخش اطفال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
Kazem Hasanpour
Department of Pediatrics, Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: Children's Neurosurgery
سردبیر
دکتر علیرضا مسلم
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: بیهوشی
Alireza Moslem
Associate Professor, Anesthetiology, Sabzevar University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر احمد دلبری
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان، سالمندشناسی
Ahmad Delbari
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Health of the elderly, Elderly Science
دکتر ملیحه حسن زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Malihe Hassanzadeh Mofrad
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Gynaecology oncology
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، دوره تکمیلی روانپزشکی سالمندی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing Education, Elderly Psychology
دکتر علیرضا مسلم
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: بیهوشی
Alireza Moslem
Associate Professor, Anesthetiology, Sabzevar University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم شیرزاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: فوق تخصص قرنیه
Ebrahim Shirzadeh
Associate Professor, Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: Cornea specialist
دکتر حسین نجم آبادی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر علیرضا موسوی جراحی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Alireza Mosavi Jarrahi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Epidemiology
دکتر اکبر پژهان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Akbar Pejhan
Associate Professor, Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر عباس حیدری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heidari
Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
دکتر حسن اژدری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hasan Azhdari Zarmehri
Associate Professor, Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر کاظم رحیمی
دکتر کاظم رحیمی
دانشیار
رشته تخصصی: کاردیولوژیست
Kazem Rahimi
Associate Professor,
Specialist: Cardiologist
دکتر رحیم گل محمدی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: آناتومی
Rahim Golmohammadi
Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: anatomy
مدیر اجرایی
دکتر فرنوش بخشی مقدم
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
Farnush Bakhshimoghaddam
Sabzevar University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر فرشته قراط
مدیر مرکز تحقیقات طب سنتی
Fereshteh Ghorat
Director of the Center for Traditional Medicine Research,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۸۳