درباره نشریه
ISSN:
1010-2809
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا جمشیدیها
سردبیر:
محمدرضا جوادی یگانه
ویراستار فارسی:
سحر کریمی
صفحه آرا:
معصومه پور حجازی
تلفن:
021-88020077
سایت اختصاصی:
jsr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پل نصر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
تلفن همراه:
09122057669
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/12
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
سردبیر
محمدرضا جوادی یگانه
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه ‏شناسی ادبیات
Mohammad Reza Javadi Yeganeh
Associate Professor, sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology, Sociology of Literature
اعضای تحریریه
سید فرید العطاس
سید فرید العطاس

دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor, Department of Women s Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
دکتر غلامعباس توسلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
gholam Abbas Tavassoli
Professor
University of Tehran
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر سید حسین سراج زاده
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Seyed Hossein Serajzadeh
Associate Professor, Department of Sociology
Kharazmi University
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر سید ابراهیم فیوضات
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Foyoozat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر سعید معیدفر
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Said Moidfar
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
ویراستار فارسی
سحر کریمی
کارشناسی ارشد/ پژوهشگر افتخاری پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب
رشته تخصصی: روابط بین الملل، جامعه شناسی
Sahar Karimi

Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۹