درباره نشریه
ISSN:
1010-2809
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر یونس نوربخش
سردبیر:
دکتر یوسف اباذری
جانشین سردبیر:
دکتر محمدصابر جعفری
تلفن:
021-88020077
سایت اختصاصی:
jsr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پل نصر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
تلفن همراه:
09122057669
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/20
مدیر مسئول
دکتر یونس نوربخش
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین و ادیان ابراهیمی
Yones Norbakhsh
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: The Sociology of Abrahamic Religions
سردبیر
دکتر یوسف اباذری
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Yusef Abazari
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
جانشین سردبیر
دکتر محمدصابر جعفری
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saber Jafari
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
سیدفرید العطاس
سیدفرید العطاس
دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor, Women's Studies Group, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
دکتر غلامعباس توسلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
gholam Abbas Tavassoli
Professor, University of Tehran
دکتر سیدمحمد توکل
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Tvakkol
Professor,
Specialist: Sociology
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر سیدحسین سراج زاده
استادیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Hosein Serajzadeh
Assistant Professor, Kharazmi University
Specialist: Sociology
دکتر حسن سرایی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie
Allameh Tabataba'i University
دکتر سیدابراهیم فیوضات
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Foyoozat
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor, University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر سعید معیدفر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeed Moedfar
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
ویراستارفارسی
سحر کریمی
کارشناسی ارشد/ پژوهشگر افتخاری پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب
رشته تخصصی: روابط بین الملل، جامعه شناسی
Sahar Karimi
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۶