درباره نشریه
eISSN:
2383-2894
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر نورمحمد نوری
سردبیر:
دکتر علیرضا بخشی پور
دبیراجرایی:
دکتر مهدیه رضایی پور
دبیراجرایی:
شهره شهرکی
تلفن:
054-33295790
دورنگار:
054-33295790
نشانی:
زاهدان، بلوار خلیج فارس، مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، معاونت تحقیقات و فنآوری، دفتر مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، ، کدپستی: 9816743463
صندوق پستی:
509-98165
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/zahedan-journal-of-research-in-medical-sciences
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/15
مدیر مسئول
دکتر نورمحمد نوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: کاردیو کودکان
Noor Mohammad Noori
Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Cardiology
سردبیر
دکتر علیرضا بخشی پور
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Reza Bakhshipour
Associate Professor Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
دبیراجرایی
دکتر مهدیه رضایی پور
دکتر مهدیه رضایی پور

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mahdieh Rezaie Poor

Zahedan University of Medical Sciences
شهره شهرکی
شهره شهرکی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Shohreh Shahraki

Zahedan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر سید رضا کاظمی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ژنتیک مولکول
Seyed Reza Kazeminezhad
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Genetics
دکتر سپیده امین هنجانی
دکتر سپیده امین هنجانی
دانشیار
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Sepideh Amin Hanjani
Associate Professor
Specialist: Neurosurgery
دکتر نورمحمد بخشانی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nour Mohammad Bakhshani
Professor Research Center for Health of Adolescents and Children
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر جعفر بوالهری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Jafar Bolhari
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علی بهاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی داخلی
Ali Bahari
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
Luis E Cuevas

Mohammed S.J.Hashmi
Professor
Specialist: Biochemistry
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر زهرا حیدری
استاد مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بافت شناسی
Zahra Heidari
Professor Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Histology
دکتر غلامعلی جلودار
استاد دامپزشکی.
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Gholmali Jelodar
Professor, Basic Sciences
University of Shirazu
Specialist: Physiology
دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بافت شناسی
Hamidreza Mahmoudzadeh Sagheb
Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Histology
دکتر ملیحه کدیور
استاد مرکز پزشکی کودکان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اطفال، نوزادان
Malihe Kadi Var
Professor Children’s Medical Center
University of Tehran
Specialist: Pediatrics, Neonatology
دکتر محسن کیان پور
دکتر محسن کیان پور
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohsen Kian Poor
Associate Professor Research Center for Health of Adolescents and Children
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر منوچهر خوش باطن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی
Manouchehr Khoshbaten
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
دکتر علی مقتدری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: عصب شناسی، مغز و اعصاب
Ali Moghtaderi
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر مسعود صالحی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoud Salehi
Associate Professor Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر سعیده سلیمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Saideh Salimi
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر منصور شهرکی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: تغذیه
Mansour Shahraki
Associate Professor School of Medicine
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر مینو یغمایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Minoo Yaghmaei
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر رادبد دارابی
دکتر رادبد دارابی
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی
Radbod Darabi
Associate Professor
Specialist: Cell Biology
دکتر رویا علوی نایینی
استاد بیماری های عفونی و گرمسیری
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Roya Alavi Naini

Specialist: Infectious Diseases and tropical Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۷۳