درباره نشریه
ISSN:
1735-403x
eISSN:
2383-2886
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سیاهی
سردبیر:
دکتر علیرضا گرجانی
مدیر اجرایی:
دکتر علی شایان فر
کارشناس:
شعله لندرودی
تلفن:
041-33372258
دورنگار:
041-33372258
سایت اختصاصی:
ps.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده داروسازی، دبیرخانه مجله علوم دارویی
صندوق پستی:
51664-14766
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/23
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا سیاهی

سردبیر
دکتر علیرضا گرجانی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alireza Garjani
Professor College of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
اعضای تحریریه
William EWilliam E. Acree

Robert J Doerksen

دکتر طراوت غفوریان

Taravat Ghafourian

دکتر علیمحمد حاجی شعبانی

دانشگاه یزد
Ali Mohammad Haji Shabani

University of Yazd
Fleming Martinez

Satyajit Sarker
Professor
Specialist: Pharmaceutical Chemistry
Francesco Trotta

Dave Winkler

دکتر علیرضا گرجانی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alireza Garjani
Professor College of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر ساناز حامده یزدان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: داروسازی
Sanaz Hamedeyazdan

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
دکتر فاطمه کرامت نیا

رشته تخصصی: داروسازی
Fatemeh Keramatnia

Specialist: Pharm
دکتر هادی افراسیابی گرکانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hadi Afrasiabi Garekani

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر حسین بابایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: داروسازی
Hossein Babaei
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمد برزگرجلالی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Barzegar Jalali
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر سیاوش دستمالچی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Siavoush Dastmalchi

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر علیرضا قنادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Reza Ghannadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر علی اصغر همتی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ali Asghar Hemmati
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
Nidal Jaradat

Moklesur Rahman Sarker
State University, Bangladesh
دکتر فراز مجاب
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم دارویی
Faraz Mojab
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
دکتر سید علیرضا مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارو
Seyed Ali Reza Mortazavi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
Khaled Nabih Zaki Rashed

Specialist: Pharmacognosy
دکتر حسین ناظمیه
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Pharmacognosy
Hossein Nazemiyeh
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacogenosy
دکتر علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
دکتر علی رجبی سیاه بومی

Ali Rajabi Siahboomi

Luca Rastrelli

دکتر سید مهدی رضایت
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، فناوری نانو
Seyed Mahdi Rezayat
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Nanotechnology
دکتر امید سبزواری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی، داروسازی و سم شناسی
Omid Sabzevari
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Pharmacology and toxicology
Faiyaz Shakeel

دکتر افشین زرقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Afshin Zarghi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
مدیر اجرایی
دکتر علی شایان فر

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Shayanfar

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
کارشناس
شعله لندرودی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۴