درباره نشریه
ISSN:
1735-403x
eISSN:
2383-2886
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر خسرو ادیب کیا
سردبیر:
دکتر علی شایان فر
دستیار سردبیر:
دکتر ساناز حامده یزدان
کارشناس:
شعله لندرودی
تلفن:
041-33372258
دورنگار:
041-33372258
سایت اختصاصی:
ps.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده داروسازی، دبیرخانه مجله علوم دارویی
صندوق پستی:
51664-14766
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر خسرو ادیب کیا
دکتر خسرو ادیب کیا

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Khosro Adibkia

Tabriz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علی شایان فر

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Shayanfar

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
دستیار سردبیر
دکتر ساناز حامده یزدان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: داروسازی
Sanaz Hamedeyazdan

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
اعضای تحریریه
William Ewilliam E. Acree
University of North Texas, USA
Robert J Doerksen
University of Mississippi, USA
دکتر طراوت غفوریان

Taravat Ghafourian
University of Sussex, UK
دکتر علیمحمد حاجی شعبانی

دانشگاه یزد
Ali Mohammad Haji Shabani

University of Yazd
Fleming Martinez
National University of Colombia, Colombia
Satyajit Sarker
Professor
Specialist: Pharmaceutical Chemistry
Francesco Trotta
University of Torino, Italy
Dave Winkler
La Trobe University, Melbourne, Australia
دکتر فاطمه کرامت نیا

رشته تخصصی: داروسازی
Fatemeh Keramatnia
University of Tennessee, USA
Specialist: Pharm
محمدرضا دلنوازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Reza Delnavazi
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
المیرا زلالی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Elmira Zolali

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر پروین ذاکری میلانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Parvin Zakeri Milani

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر یاسر شهبازی

دانشگاه رازی کرمانشاه
Yaser Shahbazi

Razi University
فرناز منجم زاده

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Farnaz Monajjemzadeh

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر ابوالقاسم جویبان
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: دارویی
Abol Ghasem Jouy Ban
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical
مریم حمزه میوه رود

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Maryam Hamzeh Mivehroud

Tabriz University of Medical Sciences
شهرام امامی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Shahram Emami

Urmia University of Medical Sciences
Sibel A. Ozkan
Ankara University, Turkey
دکتر محمد برزگرجلالی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Barzegar Jalali
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر سیاوش دستمالچی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Siavoush Dastmalchi

Tabriz University of Medical Sciences
Nidal Jaradat
An-Najah National University, Palestine
Moklesur Rahman Sarker
State University, Bangladesh
دکتر علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
دکتر علی رجبی سیاه بومی

Ali Rajabi Siahboomi
Colorcon Inc., Global Headquarters, Philadelphia, USA
Faiyaz Shakeel
King Saud University, Saudi Arabia
کارشناس
شعله لندرودی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۴۵