درباره نشریه
ISSN:
1735-4722
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه شیعه شناسی
مدیر مسئول:
دکتر محمود تقی زاده داوری
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
تلفن:
025-32804655
025-32804636
دورنگار:
025-32804655
025-32804636
سایت اختصاصی:
www.shiitestudies.com
نشانی:
قم، شهرک پردیسان، بلوار شهید مولوی، موسسه شیعه شناسی
صندوق پستی:
6139-37155
اشتراک:
پست الکترونیک:
kazemazar@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/28
مدیر مسئول
دکتر محمود تقی زاده داوری
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین
Mahmood Taqizadeh Davari
Associate Professor
University of Qom
Specialist: The Sociology of Religion
سردبیر
حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
اعضای تحریریه
داوود فیرحی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Davood Feirahi

University of Tehran
دکتر احمد بهشتی مهر
استادیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: شیعه شناسی. الاهیات اجتماعی
Ahmad Beheshti Mehr
Assistant Professor
University of Qom
Specialist: Shia studies. Social Theology
Hamed Olgar
Professor
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر سید صادق حقیقت
دانشیار دپارتمان علوم سیاسی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Sadegh Haghighat
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Political Science
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد پژوهشکده امام خمینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Muhammad Legenhausen
Professor Imam Khomeini Research Center
University of Tehran
Specialist: Philosophy
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر سید رضا مودب
استاد دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyedreza Moadab
Professor www.moaddab.ir
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر علی الله بداشتی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Ali Allah Bedashti
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Khandan Alviri
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر محمود تقی زاده داوری
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین
Mahmood Taqizadeh Davari
Associate Professor
University of Qom
Specialist: The Sociology of Religion
حجت الاسلام دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر حسام الدین آشنا
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Hesammodin Ashna
Associate Professor
Specialist: culture and communication
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر قاسم جوادی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
Ghasem Javadi
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
دکتر سید حسین شرف الدین
استادیار موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Seyyed Hosein Sharafoddin
Assistant Professor of Imam Khomeini Research and Educational Institute
Specialist: Culture and Communication
محمدرضا غفوریان
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Reza Ghafoorian
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۶