درباره نشریه
ISSN:
2322-2573
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران)
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم کلانتری
سردبیر:
دکتر یحیی فوزی
مدیر اجرایی:
دکتر امیرعلی کتابی
سایت اختصاصی:
www.roir.ir
نشانی:
قم، خیابان جمهوری اسلامی، نبش کوچه 4، دانشگاه معارف اسلامی، انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران
قم، تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، نبش کوچه رهنما، پلاک 30، طبقه اول
تلفن همراه:
09124037034
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/03
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم کلانتری
استاد انقلاب اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Professor, maaref eslami
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر یحیی فوزی
استاد علوم سیاسی/نظریه پردازی سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر عبدالرضا سیف
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر یحیی فوزی
استاد علوم سیاسی/نظریه پردازی سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
دکتر ابراهیم کلانتری
استاد انقلاب اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Professor, maaref eslami
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
مدیر اجرایی
دکتر امیرعلی کتابی
دانش آموخته دکتری مدرسی انقلاب اسلامی، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Amirali Ketabi
.Ph.D, Lecturer of the Islamic Revolution, Faculty of Islamic Education and Thought, University of Tehran
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۷