درباره نشریه
ISSN:
322-2573
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران)
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
سردبیر:
دکتر محمدرضا مجیدی
مدیر اجرایی:
سیدمجتبی حسینی یزدی
مدیرداخلی:
دکتر محمدعلی حسین زاده
سایت اختصاصی:
www.roir.ir
نشانی:
قم، خیابان جمهوری اسلامی، نبش کوچه 4، دانشگاه معارف اسلامی، انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران
قم، تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، نبش کوچه رهنما، پلاک 30، طبقه اول
تلفن همراه:
09124037034
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/16
مدیر مسئول
ابراهیم کلانتری
دانشیار گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Associate Professor, Department of History, Civilization and Islamic Revolution, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor, Department of Regional Studies, University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
هیات تحریریه
یعقوب توکلی
یعقوب توکلی
غلامرضا خواجه سروی
استادیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
عبدالرضا سیف
استاد
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor, University of Tehran
Specialist: the literature
محمد شفیعی فر
محمد شفیعی فر
محمدرحیم عیوضی
استاد
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
یحیی فوزی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: political science
ابراهیم کلانتری
دانشیار گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Associate Professor, Department of History, Civilization and Islamic Revolution, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor, Department of Regional Studies, University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
مصطفی ملکوتیان
استاد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor, University of Tehran
Specialist: political science
ویراستار انگلیسی
محمد خیریان
محمد خیریان
مدیر اجرایی
سیدمجتبی حسینی یزدی
سیدمجتبی حسینی یزدی
مدیرداخلی
محمدعلی حسین زاده
رشته تخصصی: ریاضیات
Mohammad Ali Hosseinzadeh
Specialist: Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳