درباره نشریه
ISSN:
2228-5695
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
صاحب امتیاز:
روح الله میرزایی
مدیر مسئول:
روح الله میرزایی
سردبیر:
دکتر محمودرضا روزبان
مدیرداخلی:
علیمحمد محتاجی
روابط عمومی:
علیمحمد محتاجی
تلفن:
021-66976570
دورنگار:
021-66976570
سایت اختصاصی:
www.baghdar.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین دانشگاه و وصال، جنب سینما سپیده، کوچه اسکو، پلاک 9 ،واحد 1
صندوق پستی:
149-13155
روابط عمومی:
تلفن:
021-66976570
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66957274
021-66963868
تاریخ به‌روزآوری: 1397/02/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۳