درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر رحیم دلالی اصفهانی
سردبیر:
دکتر بهرام رنجبریان
تلفن:
031-37932177
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1388/10/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۱