درباره نشریه
ISSN:
1735-269X
دوره انتشار:
گاهنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه معارف اسلامی امام رضا
مدیر مسئول:
محمد عبداللهیان
سردبیر:
محمد عبداللهیان
مدیر اجرایی:
حسین عبداللهیان
تلفن:
025-37742020
025-37740559
دورنگار:
025-37742020
025-37740559
سایت اختصاصی:
www.maaref.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید محمد منتظری، کوچه شماره 8، پلاک 12، ، کدپستی: 3713743788
صندوق پستی:
167-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۳