درباره نشریه
ISSN:
2476-3187
eISSN:
2476-318?
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مدیر مسئول:
دکتر هوشنگ خوش سیما
سردبیر:
دکتر اسماعیل زارع بهتاش
مدیر اجرایی:
امین ساعد
تلفن:
054-31272010
دورنگار:
054-31272012
سایت اختصاصی:
journalscmu.sinaweb.net
تلفن همراه:
09121097812
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/05
مدیر مسئول
دکتر هوشنگ خوش سیما
دانشیار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hooshang Khosh Sima
Associate Professor
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: Applied Linguistics, TEFL
سردبیر
دکتر اسماعیل زارع بهتاش
دانشیار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Esmail Zare Behtash
Associate Professor
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: English Literature
اعضای تحریریه
Clive Cole
Associate Professor
Specialist: Linguistics
Boris Prit Chard
Associate Professor
Specialist: Linguistics
Peter Trenkner
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
دکتر عباسعلی آهنگر
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Abbas Ali Ahangar
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Linguistics
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر بهزاد برکت
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر حسین فرهادی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: زبان شناسی
Hosein Farhadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Applied Linguistics
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر ژاله حساس خواه
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Jaleh Hassaskhah
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Applied Linguistics
دکتر عبدالله سارانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Abdullah Sarani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Applied Linguistics
دکتر محمدحسن تحریریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hassan Tahririan
Professor
University of Isfahan
Specialist: TEFL, Applied Linguistics
دکتر امیر مهدوی ظفرقندی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Amir Mahdavi Zafar Ghandi
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Applied Linguistics
دکتر سید محمدضیا حسینی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad ZiaHosseini
Associate Professor Faculty of Literature and foreign languages
University of Tehran
Specialist: English Language Teaching
مدیر اجرایی
امین ساعد

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Amin Saed

Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: TEFL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۱