درباره نشریه
ISSN:
2476-3187
eISSN:
2476-318?
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مدیر مسئول:
دکتر هوشنگ خوش سیما
سردبیر:
دکتر اسماعیل زارع بهتاش
دبیراجرایی:
منصور گنجی
ویراستار فارسی:
علی بیکیان
تلفن:
054-31272010
دورنگار:
054-31272012
سایت اختصاصی:
journalscmu.sinaweb.net
تلفن همراه:
09121097812
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/24
مدیر مسئول
دکتر هوشنگ خوش سیما
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hooshang Khosh Sima
Associate Professor, Language Department
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: Applied Linguistics, TEFL
سردبیر
دکتر اسماعیل زارع بهتاش
دانشیار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Esmail Zare Behtash
Associate Professor
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: English Literature
اعضای تحریریه
دکتر بهزاد قنسولی
استاد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behzad Ghonsooly
Professor, English
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سید آیت الله رزمجو
استاد
دانشگاه شیراز
Seyyed Ayatollah Razmjoo
Professor
University of Shirazu
Specialist: TEFL, Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
دکتر فاضل اسدی امجد
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی، مطالعات رمانتیک، فلسفه و ادبیات، عرفان اسلامی، ترجمه متون اسلامی
Fazel Asadi Amjad
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Literature, Romantic Studies, Philosophy and Literature, Islamic Mysticism, Translation of Islamic Texts
دکتر منصور توکلی
استاد دپارتمان انگلیسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی، L2 تدریس و ارزیابی
Mansour Tavakoli
Professor English Department
University of Isfahan
Specialist: Applied Linguistics, L2 teaching and assessment
دکتر رحمان صحراگرد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Rahman Sahra Gard
Professor
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
دکتر علی درخشان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ali Derakhshan
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر هوشنگ خوش سیما
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hooshang Khosh Sima
Associate Professor, Language Department
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: Applied Linguistics, TEFL
دکتر حسن سودمندافشار

دانشگاه بوعلی سینا
Hasan Sood Mand Afshar

Bu-Ali Sina University
Specialist: Applied linguistics
دکتر اسماعیل زارع بهتاش
دانشیار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Esmail Zare Behtash
Associate Professor
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: English Literature
دکتر مسعود خلیلی ثابت

منوچهر جعفری گهر
استاد گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی, دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه پیام نور
Manoochehr Jafarigohar
Professor, Department of TEFL and English Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages
Payame Noor University
فرزانه خدابنده

Farzaneh Khodabandeh

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
دکتر عباسعلی آهنگر
استاد زبان شناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Abbas Ali Ahangar
Professor, Linguistics, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Linguistics
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر بهزاد برکت
دانشیار ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor, English Literature, English Department, Faculty of Humanities, University of Guilan
University of Guilan
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر عبدالله سارانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Abdullah Sarani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Applied Linguistics
دکتر امیر مهدوی ظفرقندی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Amir Mahdavi Zafar Ghandi
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Applied Linguistics
ویراستار فارسی
علی بیکیان

دبیراجرایی
منصور گنجی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۲