درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 95
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
حمید توکلی
مدیر مسئول:
حمید توکلی
سردبیر:
حمید توکلی
روابط عمومی:
اکرم توکلی
مسئول اشتراک:
اکرم توکلی
تلفن:
021-66703696
دورنگار:
021-66703696
تاریخ به‌روزآوری: 1397/01/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۰