درباره نشریه
ISSN:
2008-5796
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فیضی
سردبیر:
دکتر جهانگیر کرمی
مدیرداخلی:
مریم بایه
تلفن:
021-66497561
021-66497562
دورنگار:
021-66497561
021-66497562
سایت اختصاصی:
political.ihss.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47، اداره نشریات علمی
صندوق پستی:
1316-13145
اشتراک:
دورنگار:
021-66497561
021-66497562
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/10
مدیر مسئول
دکتر ایرج فیضی
استادیار جامعه شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Iraj Faizi
Assistant Professor, sociology
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: sociology
سردبیر
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار گروه مطالعات روسی و اوراسیایی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jahangir Karami
Associate Professor, Department f Russian and Eurasian Studies
دانشگاه تهران، تهران، ایران
Specialist: International Relation
اعضای تحریریه
دکتر فرهنگ رجایی
استاد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farhang Rajaii
Professor
Specialist: political science
دکتر محمدعلی توانایی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف
Mohammad Ali Tavanaie
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Textile Engineering - Fiber Science and Engineering
وحید سینائی

Vahid Sinaee

مجتبی مهدوی
Professor. Department of Political Science, University of Alberta, Canada
Mojtaba Mahdavi

Specialist: Political Science, Middle Eastern and Islamic Studies , Middle East and Islamic Studies, Political Sociology
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر محمود کتابی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mahmoud Ketabi
Professor
University of Isfahan
دکتر الهه کولایی
استاد تمام مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee
Full Professor, Regional Studies
University of Tehran
Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
دکتر محمدرضا تاجیک
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Reza Tajik
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر حسین سلیمی
استاد تمام روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Full Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
دکتر محمدباقر حشمت زاده
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی
Mohammad Bagher heshmat zadeh
Associate Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political sciences, Sociology
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر حمیرا مشیرزاده
استاد تمام گروه روابط بین الملل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: وابط بین الملل، علوم سیاسی
Homeira Moshirzadeh
Full Professor, Department of International Relations
University of Tehran
Specialist: political science, International Relations
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی
استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، سیاست در جوامع چندفرهنگی، عدالت اجتماعی
Seyed Alireza Hosseini Beheshti
Assistant Professor, Political Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Political Science, Contemporary Political Thought , Politics of Cultural Diversity, Social Justice
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار گروه مطالعات روسی و اوراسیایی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jahangir Karami
Associate Professor, Department f Russian and Eurasian Studies
دانشگاه تهران، تهران، ایران
Specialist: International Relation
دکتر مسعود غفاری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Ghaffari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Political Science
مدیرداخلی
مریم بایه
مریم بایه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰