درباره نشریه
ISSN:
2588-400X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر شروین فرهمند
سردبیر:
دکتر محمد جلیلی
مدیر اجرایی:
دکتر جواد سیدحسینی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا براتلو
تلفن:
021-66904848
سایت اختصاصی:
ajem.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/23
مدیر مسئول
دکتر شروین فرهمند
شروین فرهمند
سردبیر
دکتر محمد جلیلی
محمد جلیلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Jalili
Tehran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر افضلی مقدم
افضلی مقدم
دکتر دولت آباد
دولت آباد
دکتر بلو
بلو
دکتر علی بیداری
علی بیداری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس و فوق تخصص روماتولوژی
Ali Bidari
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine and Rheumatology Specialist
دکتر وحید زارعی
وحید زارعی
دکتر داوودی
داوودی
دکتر ایسو ساموئل
ایسو ساموئل
دکتر ادوارد
ادوارد
دکتر حسینی
حسینی
دکتر حسین نژاد
حسین نژاد
L Hommedieu Stankus
L Hommedieu Stankus
دکتر لباف
لباف
دکتر نجاتی
نجاتی
دکتر سعیدی
سعیدی
دکتر فاطمه صفری
فاطمه صفری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fatemeh Safari
Associate Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر سحریان
سحریان
دکتر شکوهی
شکوهی
 Souaiby
Souaiby
دکتر تورسوادکوهی
تورسوادکوهی
 Woollard
Woollard
دکتر یوسفی فرد
یوسفی فرد
شهریار زهتابچی
شهریار زهتابچی
مدیر اجرایی
دکتر جواد سیدحسینی
جواد سیدحسینی
مدیرداخلی
دکتر علیرضا براتلو
علیرضا براتلو
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Alireza Barat Loo
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۱