درباره نشریه
ISSN:
2717-3593
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر شروین فرهمند
سردبیر:
دکتر محمد جلیلی
مدیر اجرایی:
دکتر جواد سیدحسینی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا براتلو
تلفن:
021-66904848
سایت اختصاصی:
fem.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/05
مدیر مسئول
دکتر شروین فرهمند

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shervin Farahmand

Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمد جلیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Mohammad Jalili
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
اعضای تحریریه
H Akoglu
H Akoglu
Associate Professor Marmara University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
Ashish Bhalla
Associate Professor Institute of Medical Education and Research, Department of Internal Medicine, Chandigarh, India
Specialist: Internal Medicine, Medical Toxicology
Amir Hossein Darvish
Amir Hossein Darvish
eth Israel Deaconess Medical Center, Boston, United States
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
Zinat Nadia Hatmi
Zinat Nadia Hatmi
Professor Medical University of Vienna, Vienna, Austria
Specialist: Cardiovascular Diseases Epidemiology
دکتر مصطفی حسینی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mostafa Hosseini
Professor
University of Tehran
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Abdelrahman Ibrahim Abushouk
Abdelrahman Ibrahim Abushouk
Ain Shams University, Cairo, Egypt
Dylan S kellogg
Dylan S kellogg
Arnot Ogden Medical Center, Elmira, United States
Mario Kopljar
Mario Kopljar
Assistant Professor Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia
علی لباف

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Labaf

Tehran University of Medical Sciences
Bruno Megarbane
Professor Universite Paris
Specialist: Clinical Toxicology, Critical Care
Mir Misbahuddin
Mir Misbahuddin
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, Bangladesh
Ahmed Said Negida
Ahmed Said Negida
Zagazig University, Zagazig, Egypt
مرتضی سعیدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Morteza Saeedi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر سعید صفری
دانشیار طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Saeed Safari
Associate Professor, Emergency Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: emergency Medicin
دکتر محمدعلی صحراییان
استاد
Mohammad Ali Sahraian
Professor
محمدعلی صحراییان
محمدعلی صحراییان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Sahraian
Department of Neurology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمید شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Hamid Shokoohi
Associate Professor
Specialist: Emergency Medicine
شهاب تورسوادکوهی

Shahab Toursavadkohi
Department of Surgery, School of Medicine, University of Maryland, Baltimore, USA
Süleyman Türedi
Süleyman Türedi
professor Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
Specialist: Emergency Medicine
Ron D Waldrop
Ron D Waldrop
The University of Texas Medical Branch at Galvesto, Leesburg, Virginia, USA
دکتر محمود یوسفی فرد
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmoud Yousefifard
Assistant Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر افضلی مقدم

دکتر دولت آباد

A Bellou
A Bellou
Harvard Medical School, Boston, MA, USA
دکتر علی بیداری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس و فوق تخصص روماتولوژی
Ali Bidari
Professor Department of Emergency Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine and Rheumatology Specialist
دکتر وحید زارعی
دکتر وحید زارعی

Mohsen Davoudi
Mohsen Davoudi
University of California, Irvine, Irvine, United States
دکتر ایسو ساموئل
دکتر ایسو ساموئل

F Edwards
F Edwards

دکتر حسین نژاد

Jennifer L Hommedieu Stankus
Jennifer L Hommedieu Stankus
University of New Mexico, Albuquerque, United States
علی لباف

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Labaf

Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیر نجاتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amir Nejati
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
مرتضی سعیدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Morteza Saeedi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر فاطمه صفری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fatemeh Safari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر  سحریان
دکتر سحریان

دکتر  شکوهی
دکتر شکوهی

N Souaiby
N Souaiby
Souaiby, N Emergency and Forensic Medicine Specialist, Faculty of Medicine, St Joseph University, Beirut, Lebanon
شهاب تورسوادکوهی

Shahab Toursavadkohi
Department of Surgery, School of Medicine, University of Maryland, Baltimore, USA
Malcolm F Woollard
Malcolm F Woollard
University of Surrey, Guildford, United Kingdom
Specialist: Pre-hospital Care
دکتر یوسفی فرد
دکتر یوسفی فرد

دکتر شهریار زهتابچی

Shahriar Zehtabchi

مدیر اجرایی
دکتر جواد سیدحسینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Javad Seyedhosseini

Tehran University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر علیرضا براتلو
دانشیار طب اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب اورژانس
Alireza Baratloo
Associate Professor, Emergency Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۰