درباره نشریه
ISSN:
2476-7131
eISSN:
2476-7468
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیر مسئول:
دکتر حسین شاه میرزایی
سردبیر:
دکتر محمود مرادی
کارشناس:
زهرا جولایی
تلفن:
071-36239434
دورنگار:
071-36239434
سایت اختصاصی:
hydrophysics.ir
نشانی:
شیراز، بلوار شهید چمران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوا دریا
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/11
مدیر مسئول
دکتر حسین شاه میرزایی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: فیزیک
Hossein Shah Mirzaee
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Physics
کارشناس
زهرا جولایی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Zahra Joolaee

Malek-Ashtar University of Technology
سردبیر
دکتر محمود مرادی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیک
Mahmoud Moradi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Physics
اعضای تحریریه
دکتر قاسم حیدری نژاد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ghasem Heidarinejad
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
هنگامه کشاورز

محمدعلی امیری آتشگاه

دکتر محمد پسندیده فرد
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: دینامیک سیالات عددی، هیدرودینامیک و آیرودینامیک عددی و تجربی
Mahmoud Pasandidehfard
Professor, Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Fluid Dynamics, Numerical and Experimental Hydrodynamics and Aerodynamics
دکتر حمید نادگران
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیک
Hamid Nadgaran
Professor Faculty of Physics
University of Shirazu
Specialist: Physics
دکتر محمود کریمی
استاد تمام مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مخابرات- سیستم، پردازش سیگنال های آرایه ای، سیستم های سونار، تخمین طیف
Mahmood Karimi
Full Professor, School of Electrical and Computer Engineering
University of Shirazu
Specialist: Telecommunication Engineering - System, Array signal processing, sonar systems, spectrum estimation
دکتر مسعود صدری نسب
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک دریایی، اقیانوس شناسی فیزیکی
Masoud Sadrinasab
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Marine Physics, Physical Oceanography
دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی، دینامیک شاره های ژئوفیزیکی
Abbas Ali Aliakbari Bidokhti
Professor Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Meteorology, Geophysical fluid dynamics
دکتر ابراهیم صادقی
دانشیار
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیک
Ebrahim Sadeghi
Associate Professor
University of Yasuj
Specialist: Physics
دکتر قاسم رضایی
دانشیار
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیک
Ghasem Rezaee
Associate Professor
University of Yasuj
دکتر مسعود ترابی آزاد
استاد تمام Marine Sciences
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: فیزیک دریا، آب و هواشناسی ماهواره ای
Masoud Torabi Azad
Full Professor, Marine Sciences
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Marine Physics
دکتر مسعود کاوش
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: فیزیک
Masoud Kavosh
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Physics
دکتر محمدرضا وحدانی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Reza Vahdani
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Physics
دکتر حسین شاه میرزایی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: فیزیک
Hossein Shah Mirzaee
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Physics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸