درباره نشریه
ISSN:
2345-5845
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول:
دکتر حسین رنجبر اقدم
سردبیر:
دکتر محمدعلی باغستانی میبدی
مدیرداخلی:
نرگس معماری زاده
تلفن:
021-22403012-16 ، داخلی: 2123
سایت اختصاصی:
jpesticides.areo.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، پلاک 1، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات آفت کش ها - دبیرخانه نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/26
مدیر مسئول
دکتر حسین رنجبر اقدم

رشته تخصصی: اکولوژی و کنترل بیولوژیک آفات
Hossein Ranjbar Aghdam

Specialist: Insect Ecology and Biological Control
سردبیر
دکتر محمدعلی باغستانی میبدی
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، اکوفیزیولوژی علف های هرز
Mohammad Ali Baghestani Meybodi
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country Weed Research Department
Specialist: Weed Ecophysiology
اعضای تحریریه
دکتر میرجلیل حجازی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: سم شناسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی
Mir Jalil Hejazi
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Agricultural toxicology
دکتر عباس شریفی تهرانی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
Abbas Sharifi Tehrani
Professor College of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Agricultural Science and Engineering
University of Tehran
دکتر مهدی مین باشی

Mehdi Minbashi

دکتر مسعود اربابی
استاد
رشته تخصصی: کنه شناسی
Masoud Arbabi
Professor
Specialist: Agricultural acarology
دکتر احمد حیدری
استاد علوم و مهندسی خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاک شناسی
Ahmad Heidari
Professor, Soil Science
University of Tehran
Specialist: Soil
دکتر خلیل طالبی جهرمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سم شناسی حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Khalil Talebi Jahromi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Insect Toxicology
دکتر سعید محرمی پور
استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeid Moharramipour
Professor, Entomology, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
دکتر محسن مروتی
دانشیار
رشته تخصصی: باقیمانده سموم
دکتر حسن وطن دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علم پزشکی
Hassan Vatandoost
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
مدیرداخلی
نرگس معماری زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۸