درباره نشریه
ISSN:
2345-5845
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم ابراهیمی
سردبیر:
دکتر محمدعلی باغستانی
مدیرداخلی:
دکتر احمد حیدری
تلفن:
021-22403012-16 ، داخلی: 2123
سایت اختصاصی:
jpesticides.areo.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، پلاک 1، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات آفت کش ها - دبیرخانه نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/01
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم ابراهیمی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ebrahim Ebrahimi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Insecticides
سردبیر
دکتر محمدعلی باغستانی
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، اکوفیزیولوژی علف های هرز
Mohammad Ali Baghestani
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country Weed Research Department
Specialist: Weed Ecophysiology
اعضای تحریریه
دکتر مسعود اربابی
استاد
رشته تخصصی: کنه شناسی
Masoud Arbabi
Professor
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
دکتر احمد حیدری
استاد دانشکده مهندسی و فناوری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاک شناسی
Ahmad Heidari
Professor Faculty of Engineering and Technology
University of Tehran
Specialist: Soil
دکتر اصغر حیدری
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Asghar Heydari
Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Plant Pathology
دکتر حسین صارمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بخش بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی
دکتر خلیل طالبی جهرمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سم شناسی حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Khalil Talebi Jahromi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Insect Toxicology
دکتر علیرضا قاسم پور

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Reza Ghasempour

Shahid Beheshti University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر سعید محرمی پور
استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeid Moharramipour
Professor, Entomology, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
دکتر جعفر محقق نیشابوری
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Jafar Mohaghegh Neyshabouri
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Ecology of Insects, Insect Ecology
دکتر محسن مروتی
دانشیار
رشته تخصصی: باقیمانده سموم
دکتر منصوره میرابوالفتحی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Professor Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Plant Pathology
دکتر مهدی نصر اصفهانی
استادیار گروه طب اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mehdi Nasr Isfahani
Assistant Professor Emergency Medicine Department
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حسن وطن دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علم پزشکی
Hassan Vatandoost
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
مدیرداخلی
دکتر احمد حیدری
استاد دانشکده مهندسی و فناوری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاک شناسی
Ahmad Heidari
Professor Faculty of Engineering and Technology
University of Tehran
Specialist: Soil
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۷