درباره نشریه
ISSN:
2783-0578
eISSN:
2783-056X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر علی صفدری وایقانی
سردبیر:
دکتر عبدالساده نیسی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ماندانا بیداروند
کارشناس:
دکتر محمد کریم نژاد اصفهانی
سایت اختصاصی:
jmmf.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی
تلفن:
021-48390000
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/30
مدیر مسئول
دکتر علی صفدری وایقانی
دکتر علی صفدری وایقانی

سردبیر
دکتر عبدالساده نیسی
استاد تمام گروه ریاضی/ریاضی مالی، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ریاضی مالی، ریاضی کاربردی، بازارهای مالی
Abdolsadeh Neisy
Full Professor, Department of Mathematics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Financial Mathematics, Applied Mathematics
اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل بابلیان
استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آنالیز عددی
Esmail Babolian
Professor Faculty of Mathematical Sciences and Computer
Kharazmi University
Specialist: numerical analysis
Salvatore Cincimino
Salvatore Cincimino
Assistant Professor
Specialist: Business Administration
Stefano De Marchi
Stefano De Marchi

دکتر فرزاد اسکندری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Farzad Eskandari
Professor Faculty of Mathematics and Computer Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Statistics & Data Science
Juan E T Segovia
Juan E T Segovia

دکتر محمد جلوداری ممقانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: نظریه هندسی گروه ها
Mohammad Joulodar Mamaghani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geometric theory of groups
دکتر کریم ایواز
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مسئله مرزی آزاد و حرکتی، معادلات انتگرال، روشهای عددی در PDE و ODE
Karim Ivaz
Professor Department of Mathematics
University of Tabriz
Specialist: Free and Moving Boundary Problem, Integral Equations, Numerical Methods in PDE and ODE
Elisabeth Larsson
Elisabeth Larsson

دکتر فرشید مهردوست

دانشگاه گیلان
Farshid Mehrdoust
Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
دکتر نادر نعمت اللهی
استاد گروه آمار
دانشگاه علامه طباطبائی
Nader Nematollahi
professor
Allameh Tabataba'i University
Emma Perracchione
Emma Perracchione

دکتر رضا پورطاهری

دانشگاه علامه طباطبائی
Reza Pourtaheri

Allameh Tabataba'i University
دکتر جلیل رشیدی نیا
گروه ریاضیات
دانشگاه علم و صنعت ایران
Jalil Rashidi Nia
Department of Mathematics
Iran University of Science and Technology
زیبا حبیبی لشکری
زیبا حبیبی لشکری

Ziba Habibi Lashkari

ویراستار انگلیسی
دکتر ماندانا بیداروند
دکتر ماندانا بیداروند

کارشناس
دکتر محمد کریم نژاد اصفهانی
دکتر محمد کریم نژاد اصفهانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۰