درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر محمد حسنوند
مدیر مسئول:
دکتر محمد حسنوند
سردبیر:
دکتر ولی رستمی
مدیرداخلی:
مرضیه سلمانی سیبنی
سایت اختصاصی:
www.jplr.ir
نشانی:
تلفن همراه:
09165555609
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵