درباره نشریه
eISSN:
2676-7619
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر محسن قنبری آلانق
سردبیر:
دکتر سعید نظری توکلی
جانشین سردبیر:
دکتر خدیجه احمدی بیغش
مدیر اجرایی:
دکتر یزن علی
تلفن:
025-32114174
دورنگار:
025-32114175
سایت اختصاصی:
p-l.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، خیابان ساحلی، ساحلی جنوبی، نرسیده به مصلی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله) ، معاونت پژوهشی و تولید
صندوق پستی:
37139-13554
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/01
مدیر مسئول
دکتر محسن قنبری آلانق

Mohsen Ghanbari Alanagh
Deputy Communications and International (Al-Mustafa International University)
Specialist: Islamic studies
سردبیر
دکتر سعید نظری توکلی
استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول فقه، فلسفه اسلامی
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
جانشین سردبیر
دکتر خدیجه احمدی بیغش
استادیار گروه قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
Khadijeh Ahmadibighash
Assistant Professor, Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
محسن ملک افضلی اردکانی
مدرس
Mohsen Malekafzali Ardakani

دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر سعید نظری توکلی
استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول فقه، فلسفه اسلامی
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
دکتر معصومه اسماعیلی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Masume Esmaili
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
محمدکاظم شاکر
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Quran and Hadith Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر عبدالرضا مظاهری
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Abdolreza Mazaheri
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic Theosophy
دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: اخلاق، فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی، ادیان، فلسفه دین
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
Specialist: Ethics, philosophy of ethics, applied ethics, religions, philosophy of religion
دکتر سید محمدحسین هاشمیان
دانشیار
رشته تخصصی: سیاستگذاری فرهنگی
Seyyed Mohammad Hosein Hashemian
Associate Professor
Specialist: Cultural policy making
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: خانواده، تعلیم و تربیت، مشاوره و درمان
Mohammah Mahdi Safurayi Parizi
Associate Professor, educational psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: family
دکتر علی رحمانی فرد
دکتر علی رحمانی فرد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ali Rahmanifard
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Jurisprudence and Principles
سیده رقیه موسوی
دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، حکمت متعالیه
Seyedeh Roghaye Mousavi
Phd Student, Islamic philosophy and theology
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر ابوالفضل خوش منش
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
Abolfazl Khoshmanesh
Associate Professor Department of Quran and Hadith Sciences
University of Tehran
کیومرث فرح بخش

رشته تخصصی: مشاوره
Kiumars Farahbakhsh

امیر خواص
دانشیار کلام و فلسفه دین
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Amir Khavas
Associate Professor, philosophy
مدیر اجرایی
دکتر یزن علی
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان اسلامی
Yezen Ali
professor
Specialist: Islamic Philosophy and Mysticism
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۲