درباره نشریه
ISSN:
2588-3895
eISSN:
2588-4417
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر مجید ملایوسفی
سردبیر:
دکتر فتحیه فتاحی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر محمد مولوی
کارشناس:
فاطمه آمدی
تلفن:
028-33901351
سایت اختصاصی:
mfh.journals.ikiu.ac.ir
تلفن همراه:
09900415338
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/12
مدیر مسئول
دکتر مجید ملایوسفی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی، فلسفه و حکمت اسلامی
Majid Molla Yousefi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
سردبیر
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر قاسم بستانی
دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ghasem Bostani
Associate Professor, Quran and Hadith Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر احمد پاشازانوس
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ahmad Pasha Zanoos
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر صمد عبداللهی عابد
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Samad Abdollahi Abed
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمود کریمی بنادکوکی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mahmoud Karimi Bonad Koki
Associate Professor
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر اسدالله لطفی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Asadollah Lotfi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر مهدی مطیع
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mahdi Motie
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر داوود معماری
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Davood Memari
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمد مولوی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Molavi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
دکتر محمد مولوی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Molavi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۷