درباره نشریه
ISSN:
2476-6283
eISSN:
2476-6283
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1393/12/11
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر زینتی زاده
سردبیر:
دکتر حسین بنکداری
مدیر اجرایی:
مهندس زهرا رحیمی
سایت اختصاصی:
arww.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، بخش تحقیقاتی آب و فاضلاب، کدپستی: 6714414971
تلفن:
083-34274559
دورنگار:
083-34274559
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/08
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر زینتی زاده
دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی آب آشامیدنی، بیوتکنولوژی زیست محیطی، فرایندهای زیست شناختی، مهندسی آلودگی هوا، تصفیه آب و هیدرولیکی
Ali Akbar Zinatizadeh
Faculty of Chemistry
Razi University
Specialist: Wastewater Engineering, Environmental Biotechnology, Biological Treatment Processes, Air pollution Engineering, Water Treatment and Hydro-power
سردبیر
دکتر حسین بنکداری
گروه مهندسی عمران
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: هیدرولیک فاضلاب
Hossein Bonakdari
Department of Civil Engineering
Razi University
Specialist: Sewer Hydraulic
اعضای تحریریه
دکتر حسین بنکداری
گروه مهندسی عمران
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: هیدرولیک فاضلاب
Hossein Bonakdari
Department of Civil Engineering
Razi University
Specialist: Sewer Hydraulic
دکتر علی اکبر زینتی زاده
دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی آب آشامیدنی، بیوتکنولوژی زیست محیطی، فرایندهای زیست شناختی، مهندسی آلودگی هوا، تصفیه آب و هیدرولیکی
Ali Akbar Zinatizadeh
Faculty of Chemistry
Razi University
Specialist: Wastewater Engineering, Environmental Biotechnology, Biological Treatment Processes, Air pollution Engineering, Water Treatment and Hydro-power
دکتر مسعود رحیمی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی شیمی - پویا سیالات محاسباتی
Masoud Rahimi
Professor Department of Chemical Engineering
Razi University
Specialist: chemical engineering, Chemical Engineering-Computational Fluid Dynamicذ
دکتر علی الماسی
مرکز تحقیقات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Ali Almasi
Health Research Cente
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environment Health Engineering
دکتر حبیب الله یونسی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پردازش مواد پیشرفته، سوخت های زیستی، انرژی های تجدید پذیر و بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Habibollah Younesi
Professor, Environmental Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced materials processing, Biofuels, Renewable Energy and Environmental Biotechnology, Environmental Biotechnology
مقداد پیرصاحب

Meghdad Pirsaheb

دکتر بیتا آیتی
دانشیار مهندسی محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران محیط زیست، مهندسی محیط زیست
Bita Ayati
Associate Professor, Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering Environmental, Environmental Engineering
دکتر مهرداد فرهادیان

رشته تخصصی: فرآیندهای مهندسی شیمی و محیط زیست
Mehrdad Farhadian

Specialist: Chemical and Environmental Engineering Processes
Larrarte Frederique
Larrarte Frederique

Specialist: Hydraulic
Hamidi Abdul Aziz
Professor
Specialist: wastewater & solid waste management , Environmental Engineering
Isa mohamed Hasnain

Specialist: Environmental Engineering
Ahmad Zuhairi bin Abdullah

Specialist: Chemical Engineering-Environment
Qiming Jimmy Yu

Specialist: Chemical and Environmental Engineering Processes
Isa mohamed Hasnain

Specialist: Environmental Engineering
مدیر اجرایی
مهندس زهرا رحیمی
دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
Zahra Rahimi
Faculty of Chemistry
Razi University
Specialist: Water and Wastewater Treatment Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۱