درباره نشریه
ISSN:
2476-6283
eISSN:
2476-6283
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1393/12/11
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر زینتی زاده
سردبیر:
دکتر حسین بنکداری
مدیر اجرایی:
مهندس زهرا رحیمی
سایت اختصاصی:
arww.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، بخش تحقیقاتی آب و فاضلاب، کدپستی: 6714414971
تلفن:
083-34274559
دورنگار:
083-34274559
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/08
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر زینتی زاده
دانشکده شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی آب آشامیدنی، بیوتکنولوژی زیست محیطی، فرایندهای زیست شناختی، مهندسی آلودگی هوا، تصفیه آب و هیدرولیکی
Ali Akbar Zinatizadeh
Faculty of Chemistry, Razi University
Specialist: Wastewater Engineering, Environmental Biotechnology, Biological Treatment Processes, Air pollution Engineering, Water Treatment and Hydro-power
سردبیر
دکتر حسین بنکداری
گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: هیدرولیک فاضلاب
Hossein Bonakdari
Department of Civil Engineering, Razi University
Specialist: Sewer Hydraulic
هیات تحریریه
دکتر حسین بنکداری
گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: هیدرولیک فاضلاب
Hossein Bonakdari
Department of Civil Engineering, Razi University
Specialist: Sewer Hydraulic
دکتر علی اکبر زینتی زاده
دانشکده شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی آب آشامیدنی، بیوتکنولوژی زیست محیطی، فرایندهای زیست شناختی، مهندسی آلودگی هوا، تصفیه آب و هیدرولیکی
Ali Akbar Zinatizadeh
Faculty of Chemistry, Razi University
Specialist: Wastewater Engineering, Environmental Biotechnology, Biological Treatment Processes, Air pollution Engineering, Water Treatment and Hydro-power
دکتر مسعود رحیمی
استاد مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی شیمی - پویا سیالات محاسباتی
Masoud Rahimi
Professor, Department of Chemical Engineering, Razi University
Specialist: chemical engineering, Chemical Engineering-Computational Fluid Dynamicذ
دکتر علی الماسی
مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Ali Almasi
Health Research Cente, Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environment Health Engineering
دکتر حبیب الله یونسی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پردازش مواد پیشرفته، سوخت های زیستی، انرژی های تجدید پذیر و بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Habibollah Younesi
Professor, School of Natural Resources & Marine Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced materials processing, Biofuels, Renewable Energy and Environmental Biotechnology, Environmental Biotechnology
دکتر مقداد پیرصاحب
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Meghdad Pirsaheb
Professor, Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر بیتا آیتی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران محیط زیست، مهندسی محیط زیست
Bita Ayati
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering Environmental, Environmental Engineering
دکتر مهرداد فرهادیان
رشته تخصصی: فرآیندهای مهندسی شیمی و محیط زیست
Mehrdad Farhadian
Specialist: Chemical and Environmental Engineering Processes
دکتر
Larrarte Frederique
Specialist: Hydraulic
Hamidi Abdul Aziz
Professor,
Specialist: wastewater & solid waste management , Environmental Engineering
Isa mohamed Hasnain
Specialist: Environmental Engineering
Ahmad Zuhairi bin Abdullah
Specialist: Chemical Engineering-Environment
Qiming Jimmy Yu
Specialist: Chemical and Environmental Engineering Processes
Mohamed Hasnain Isa
Specialist: Environmental Engineering
مدیر اجرایی
مهندس زهرا رحیمی
دانشکده شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
Zahra Rahimi
Faculty of Chemistry, Razi University
Specialist: Water and Wastewater Treatment Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۴