درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
شهرام پایکار
مدیر مسئول:
شهرام پایکار
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
بهرام پایکار
تلفن:
021-44254591
تلفن همراه:
09144813709
09124095028
سایت اختصاصی:
www.nutsmagazine.ir
نشانی:
تهران، آریا شهر، بلوار فردوس، پلاک 140، ، کدپستی: 1481773359
تاریخ به‌روزآوری: 1397/04/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۰