درباره نشریه
ISSN:
2588-316x
eISSN:
2588-3178
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1397/07/02
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده هنرهای اسلامی)
مدیر مسئول:
مهدی محمدزاده
سردبیر:
مهدی محمدزاده
مدیر اجرایی:
مهندس مهدی کاظم پوردیزجی
مدیرداخلی:
دکتر شهریار شکرپور
سایت اختصاصی:
jih-tabriziau.ir
نشانی:
تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دفتر نشریه هنرهای صناعی اسلامی، کدپستی: 5164736931
تلفن:
041-35541813
041-35419700
صندوق پستی:
51385-4567
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/30
مدیر مسئول
مهدی محمدزاده
مهدی محمدزاده
مدیر اجرایی
مهندس مهدی کاظم پوردیزجی
مهندس مهدی کاظم پوردیزجی
رشته تخصصی: آمار زیستی
مدیرداخلی
دکتر شهریار شکرپور
سردبیر
مهدی محمدزاده
مهدی محمدزاده
هیات تحریریه
دکتر رضا افهمی
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
Reza Afhami
Associate Professor, art University, Tarbiat Modares University
فاطمه اکبری
دکتر حسن بلخاری قهی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Hasan Bolkhari Ghahi
Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Art
دکتر محمدتقی پیربابایی
دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: معماری اسلامی
Mohammad Taghi Pirbabaei
Associate Professor, Tabriz Islamic Art University
Specialist: Islamic Architecture
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هن
Gholam Ali Hatam
Professor, School of Applied Arts, Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر شهریار شکرپور
دکتر فرنوش شمیلی
دکتر مصطفی گودرزی
مهدی محمدزاده
مهدی محمدزاده
دکتر بهمن نامور مطلق
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه و لاتین
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵