درباره نشریه
ISSN:
2588-316x
eISSN:
2588-3178
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/07/02
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده هنرهای اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر مهدی محمد زاده
سردبیر:
دکتر مهدی محمد زاده
مدیر اجرایی:
مهندس مهدی کاظم پوردیزجی
مدیرداخلی:
دکتر شهریار شکرپور
مدیرداخلی:
دکتر شهریار شکرپور
ویراستار فارسی:
دکتر فاطمه سلحشور
ویراستار انگلیسی:
لیلا دوبختی
سایت اختصاصی:
jih-tabriziau.ir
نشانی:
تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دفتر نشریه هنرهای صناعی اسلامی، کدپستی: 5164736931
تلفن:
041-35541813
041-35419700
صندوق پستی:
51385-4567
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/22
مدیر مسئول
دکتر مهدی محمد زاده
استاد هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: نقاشی، هنراسلامی، هنر در ادیان
Mehdi Mohammadzadeh
Professor, visual Arts
Tabriz Islamic Art University
Specialist: painting, islamic art, Art and religion
مدیر اجرایی
مهندس مهدی کاظم پوردیزجی
مهندس مهدی کاظم پوردیزجی

رشته تخصصی: آمار زیستی
مدیرداخلی
دکتر شهریار شکرپور

دکتر شهریار شکرپور

سردبیر
دکتر مهدی محمد زاده
استاد هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: نقاشی، هنراسلامی، هنر در ادیان
Mehdi Mohammadzadeh
Professor, visual Arts
Tabriz Islamic Art University
Specialist: painting, islamic art, Art and religion
اعضای تحریریه
دکتر رضا افهمی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
Reza Afhami
Associate Professor art University
Tarbiat Modares University
دکتر فاطمه اکبری

Fateme Akbari

دکتر محمدتقی پیربابایی
استاد
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی اسلامی
Mohammad Taghi Pirbabaei
Associate Professor
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Islamic Architecture and Urbanism
دکتر مصطفی گودرزی

دکتر مهدی محمد زاده
استاد هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: نقاشی، هنراسلامی، هنر در ادیان
Mehdi Mohammadzadeh
Professor, visual Arts
Tabriz Islamic Art University
Specialist: painting, islamic art, Art and religion
دکتر بهمن نامور مطلق
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه و لاتین
ویراستار فارسی
دکتر فاطمه سلحشور

رشته تخصصی: مهندسی پزشکی، زبان و ادلیات فارسی
Fatemeh Salahshour

ویراستار انگلیسی
لیلا دوبختی

Leila Dobakhti

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷