درباره نشریه
ISSN:
1735-4560
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر شیرازی
سردبیر:
دکتر حبیب الله آیت اللهی
دبیراجرایی:
حسین تقی پور
تلفن:
021-51215130
دورنگار:
021-51215130
سایت اختصاصی:
negareh.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای آزاد راه تهران قم، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06
مدیر مسئول
علی اصغر شیرازی
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Aliasghar Shirazi
Associate Professor, art University, Shahed University
Specialist: Art research
سردبیر
حبیب الله آیت اللهی
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
Habibollah Ayatolahi
Associate Professor, art University, Shahed University
هیات تحریریه
حبیب الله آیت اللهی
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
Habibollah Ayatolahi
Associate Professor, art University, Shahed University
غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هن
Gholam Ali Hatam
Professor, School of Applied Arts, Tehran University of Art
Specialist: Art research
محمدحسین حلیمی
استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیبایی شناسی و علوم هنر
Mohamad Hossein Halimi
Professor, Faculty of fine arts, University of Tehran
Specialist: Aesthetics and Art Science
محمد خزایی
استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، گرافیک(هنر اسلامی)
Mohammad Khazaei
Professor, art University, Tarbiat Modares University
Specialist: video connection, Graphics (Islamic Art)
علی اصغر شیرازی
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Aliasghar Shirazi
Associate Professor, art University, Shahed University
Specialist: Art research
محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor, Faculty of Archeology, University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
حسن بلخاری قهی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Hasan Bolkhari Ghahi
Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Art
دبیراجرایی
حسین تقی پور
Hosein Taghipoor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۳