درباره نشریه
ISSN:
1735-4560
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر شیرازی
سردبیر:
دکتر محمد خزایی
دبیراجرایی:
حسین تقی پور
تلفن:
021-51215130
دورنگار:
021-51215130
سایت اختصاصی:
negareh.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای آزاد راه تهران قم، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/09
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر شیرازی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Aliasghar Shirazi
Associate Professor art University
Shahed University
Specialist: Art research
سردبیر
دکتر محمد خزایی
استاد تمام گروه گرافیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khazaei
Full Professor, Graphic Design
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد فدوی
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
Seyed Mohammad Fadavi
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Visual Arts
دکتر حبیب الله آیت اللهی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
Habibollah Ayatolahi
Associate Professor art University
Shahed University
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هنر، پژوهش هنر
Gholam Ali Hatam
Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر محمدحسین حلیمی
استاد دانشکده هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیبایی شناسی و علوم هنر
Mohamad Hossein Halimi
Professor Faculty of fine arts
University of Tehran
Specialist: Aesthetics and Art Science
دکتر محمد خزایی
استاد تمام گروه گرافیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khazaei
Full Professor, Graphic Design
Tarbiat Modares University
دکتر علی اصغر شیرازی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Aliasghar Shirazi
Associate Professor art University
Shahed University
Specialist: Art research
دکتر محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
دکتر حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor Faculty of Archeology
University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
دبیراجرایی
حسین تقی پور

Hosein Taghipoor

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۹