درباره نشریه
ISSN:
1735-4560
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر شیرازی
سردبیر:
دکتر حبیب الله آیت اللهی
دبیراجرایی:
حسین تقی پور
تلفن:
021-51215130
دورنگار:
021-51215130
سایت اختصاصی:
negareh.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای آزاد راه تهران قم، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/06
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر شیرازی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Aliasghar Shirazi
Associate Professor art University
Shahed University
Specialist: Art research
سردبیر
دکتر حبیب الله آیت اللهی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
Habibollah Ayatolahi
Associate Professor art University
Shahed University
اعضای تحریریه
دکتر حبیب الله آیت اللهی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
Habibollah Ayatolahi
Associate Professor art University
Shahed University
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هن
Gholam Ali Hatam
Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر محمدحسین حلیمی
استاد دانشکده هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیبایی شناسی و علوم هنر
Mohamad Hossein Halimi
Professor Faculty of fine arts
University of Tehran
Specialist: Aesthetics and Art Science
دکتر محمد خزایی
استاد دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، گرافیک(هنر اسلامی)
Mohammad Khazaei
Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: video connection, Graphics (Islamic Art)
دکتر علی اصغر شیرازی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Aliasghar Shirazi
Associate Professor art University
Shahed University
Specialist: Art research
دکتر محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
دکتر حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor Faculty of Archeology
University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
حسن بلخاری قهی
مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر و زیبایی شناسی
Hasan Bolkhari Ghahi

University of Tehran
Specialist: philosophy of art and Aeasthetic
دبیراجرایی
حسین تقی پور

Hosein Taghipoor

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۳